Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota z dnia 22.03.2019r. od godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7

nagranie
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 
z dnia 22.03.2019 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Łukasz Wyszomirski Przewodniczący Komisji,
2. Ilona Nowakowska Radna Gminy,
3. Zbigniew Moroz Radny Gminy,
4. Sławomir Ruge Radny Gminy,
5. Piotr Mądrzyński Radny Gminy,
6. Bronisław Balcerowski Radny Gminy,
7. Aleksandra Lubońska Radna Gminy,
8. Dariusz Fundator Wójt Gminy,
9. Mariusz Dolewski Zastępca Wójta,
10. Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy,
11. Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska,
12. Sidor Michał Inspektor,
13. Grażyna Mączko Prezes ZWiUK,
14. Mirosław Maciejewski Kierownik Sieci Wod-Kan Spółki ZWiUK,
15. Mieszkańcy.
 
Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Łukasz Wyszomirski, który przywitała wszystkich przybyłych.

Odczytanie pouczenia dot. Ochrony danych osobowych. 
Tematyka:

1. Gospodarka wodno-kanalizacyjna w Gminie Białe Błota, 
2. Uchwała Budżetowa na rok 2019 
3. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Białe Błota 
4. Uchwała w sprawie Trybu prac nad uchwałą budżetową Gminy Białe Błota, 
5. Inwestycja na cmentarzu komunalnym w Białych Błotach 
6. Bezpieczeństwo drogowe na ternie Gminy Białe Błota 
  
Ad.1. 
Dariusz Fundator Wójt Gminy zajął głos w sprawie inwestycji związanych ze środowiskiem. Przedstawił wagę inwestycji związanej z rozbudową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie. Wójt zasugerował aby ograniczyć w gminie inwestycje do niezbędnych, co umożliwi rozbudowę ujęcia wody. Grażyna Mączko Prezes ZWiUK przedstawiła obecny stan ujęć wody oraz instalacji wodnej. Wzrost demografii wymusza na gminie znaczną rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zwróciła również uwagę, aby nie budować dróg bez infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Inwestycje na drogach utwardzonych są czterokrotnie droższe. 

Ad.2. 
Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy przedstawiła stanowisko Nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej względem Uchwały Budżetowej na rok 2019. Regionalna Izba Obrachunkowa nakazała ponowne uchwalenia Uchwały Budżetowej do 01.04.2019 r. Na najbliższą sesję rady gminy został przygotowany projekt Uchwały Budżetowej zawierający wszelkie uwagi RIO. 
Komisja przegłosowała przyjęcie projektu Uchwały Budżetowej w porządek Sesji Rady Gminy: 
-        5 głosów za przyjęciem projektu uchwały. 

Ad.3. 
Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy przedstawiła treść projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej. Projekt uchwały zawiera informację dotyczące wykonania budżetu za 2018 r. 
Komisja przegłosowała przyjęcie projektu Uchwały w porządek Sesji Rady Gminy: 
-        5 głosów za przyjęciem projektu uchwały. 

Ad.4. Lucyna Krasulak Skarbnik Gminy przedstawiła treść projektu uchwały dotyczącej trybu prac nad uchwałą budżetową Gminy Białe Błota. 
Komisja przegłosowała przyjęcie projektu Uchwały w porządek Sesji Rady Gminy: 
-        5 głosów za przyjęciem projektu uchwały. 

Ad.5. 
Dyskusja na temat projektu budowy kolumbarium, ogrodzenia i parkingu cmentarza komunalnego. Cena inwestycji jest szacowana na kwotę 105 000,00 zł. 

Ad.6. 
Budowa zatoczki autobusowej przy ul Źródlanej w Cielu może zostać sfinansowana ze środków GDDKiA. Propozycja zmiany organizacji ruchu w Łochowie na ul. Wierzbowej przy szkole oraz ul. Liściastej. Sugerowane jest ograniczenie prędkości do 30 km/h lub instalacja progów zwalniających. Ul. Osiedle w Cielu i ul. Łochowska w Murowańcu są niebezpieczne szczególnie podczas zatrzymywania się autobusów. Gmina Białe Błota ma ograniczone możliwości egzekwowania przepisów ruchu drogowego, ponieważ Wydział Ruchu Drogowego Policji jest w Bydgoszczy, Gmina Białe Błota nie ma w swoich strukturach Straży Gminnej. Łukasz Wyszomirski Radny Gminy zaproponował, aby Mariusz Dolewski Zastępca Wójta złożył zapytanie do GDDKiA o instalacje aktywnego oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Orzechowej i Borowikowej. 

Na tym zakończono posiedzenie komisji. 
  
  
Prowadzący posiedzenie Komisji 
      Przewodniczący Komisji Gospodarki, 
    Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 
    
Łukasz Wyszomirski

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (12 kwietnia 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (12 kwietnia 2019, 13:22:32)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (5 lipca 2019, 12:17:19)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 266