Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 16.09.2019 r. od godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 
z dnia 16.09.2019 r. od godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
 
1.      Łukasz Wyszomirski Przewodniczący Komisji,
2.      Ilona Nowakowska Radna Gminy,
3.      Zbigniew Moroz Radny Gminy,
4.      Piotr Mądrzyński Radny Gminy,
5.      Marcin Ćwikliński Komendant Komisariatu Policji w Białych Błotach 

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Łukasz Wyszomirski, który przywitała wszystkich przybyłych. Następnie odczytał pouczenia dot. Ochrony danych osobowych i przedstawił porządek posiedzenia Komisji: 

1. Bezpieczeństwo na terenie gminy Białe Błota - spotkanie z komendantem komisariatu Policji Białe Błota, wysłuchanie sprawozdania oraz planów krótko i długoterminowych
2. Materiały na sesję
3. Wolne wnioski, pytania. 

Ad. 1. Komendant Policji p. Marcin Ćwikliński przedstawił statystykę postępowań prowadzonych przez Komisariat Policji. Poinformował, że od początku roku do września  2019 r. prowadzonych zostało  267 postępowań. 

Radna Ilona Nowakowska mówiła o aktach wandalizmu szczególnie notorycznie niszczonej wiacie autobusowej. Prosiła o częstsze partole Policji na tym terenie.
Komendant Policji przekazał, że  Policja reaguje na zgłoszenia. Zdarzenia można również zgłaszać anonimowo. 
 
Radny Piotr Mądrzyński zaproponował, aby zamontować fotopułapki 
 
Radny Łukasz Wyszomirski mówił o śmieciach na placu przy skateparku, a także o przekroczeniach prędkości na drodze serwisowej na odcinku Stryszek- Białe Błota 

Komendant Policji stwierdził, ze ogólnie na terenie Gminy jest bezpiecznie. Przekazał informacje na temat wyposażenia komendy w samochody twierdząc, że są one już w złym stanie technicznym i w najbliższym czasie samochody będą wycofywane z eksploatacji. Patrole piesze Policji nie sprawdzają się na terenie Gminy, ponieważ jest zbyt duży obszar. Komendant  zgłosił potrzebę zakupu nowego samochodu dla potrzeb Policji i w tej sprawie prosił o możliwość dofinansowania w kwocie 50 000 zł. 
 
Radny Łukasz Wyszomirski pytał, czy Policja nie powinna otrzymać środków z budżetu państwa.
Komendant Policji p. Marcin Ćwikliński mówił, że wymagałoby to dłuższego czasu. 
 
Zdaniem radnego Piotra Mądrzyńskiego Gmina powinna dofinansować zakup samochodu, gdyż nie należy oszczędzać na bezpieczeństwie. 
 
Radny Zbigniew Moroz również wyraził pozytywną opinie dot.  dofinansowania samochodu przez gminę.
Radna Ilona Nowakowska stwierdziła, że zakup samochodu nie jest zadaniem własnym gminy. Może dojść do sytuacji, że również inne podmioty jak np.: ZWiUK zwrócą się o dofinansowanie. Nie chciałby, aby dofinansowanie było kosztem innych inwestycji. 
 
Radny Łukasz Wyszomirski pytał o wykrywalność zgłoszonych zdarzeń. 
 
Komendant Policji p. Marcin Ćwikliński odpowiedział, że wykrywalność jest na dobrym poziomie. Przekazał, że gmina dofinansowuje 250 służb w roku i są to służby ponadnormatywne. 

Radny Łukasz Wyszomirski zaproponował, aby na każdym zebraniu wiejskim był obecny dzielnicowy.
Komendant Policji p. Marcin Ćwikliński stwierdził, że jeżeli zostanie podana informacja udział w zebraniach dzielnicowego będzie możliwy. Zwrócił uwagę na brak chodnika na ul. Centralnej co stwarza zagrożenie dla przechodzących dzieci ze szkoły. 
 
Po dyskusji Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wniosek dot. dofinansowania zakupu samochodu dla Policji w Białych Błotach w kwocie 50 000 zł.
Głosowanie: 4 głosy „za” przy obecności 4 radnych.
Drugi wniosek dotyczył dofinansowania dodatkowych patroli Policji w kwocie 50 000 zł
Głosowanie: 4 głosy „za” przy obecności 4 radnych. 
 
Ad. 3.
Radny Piotr Mądrzyński proponował aby posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska odbywały się o godz. 14.30.
Proponował, aby na wjeździe w ul. Orzechową  postawić znak ograniczający wjazd pojazdów powyżej 3,5 tony. 

Dyskutowano na temat usytuowania bazy Straży Pożarnej w Białych Błotach w nowym miejscu. W tym celu na kolejne posiedzenie Komisji zostanie zaproszony przedstawiciel Straży Pożarnej.
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
Przewodniczący Komisji
                                                                                  Łukasz Wyszomirski 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (30 września 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (30 września 2019, 09:03:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 248