Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 18.11.2019 r. od godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 
z dnia 18.11.2019 r. od godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.   

W posiedzeniu uczestniczyli: 
1. Łukasz Wyszomirski Przewodniczący Komisji, 
2. Ilona Nowakowska Radna Gminy, 
3. Zbigniew Moroz Radny Gminy, 
4. Piotr Mądrzyński Radny Gminy, 
5. Jarosław Gołębiewski Zastępca Wójta, 
6. Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, 
7. Mariusz Grządziela Sołtys Sołectwa Lisi Ogon, 
8. Iwona Maj- Imberska członek Rady Sołeckiej Sołectwa  Kruszyn Krajeński, 
9. Mieszkańcy. 

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Łukasz Wyszomirski, który przywitała wszystkich przybyłych. Następnie odczytał pouczenia dot. Ochrony danych osobowych i przedstawił porządek posiedzenia Komisji: 

Tematyka posiedzenia: 
1. Problematyka obwodnicy w rejonie Lisiego Ogona. 
2. Materiały na sesję. 
3. Sprawy bieżące. 

Ad. 1 
Mariusz Grządziela Sołtys Sołectwa Lisi Ogon  przekazał, że nie będzie ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż ul. Potulickiej. Obecnie przejście dla pieszych nie jest oświetlone. Brak przejścia z ul. Twardej na ul. Pocztową. 
Jarosław Gołębiewski Zastępca Wójta mówił, że pojawił się pomysł kładki dla pieszych, ale po uzyskaniu decyzji ZRiD czyli zbyt późno. Zaproponował, aby wystosować pismo do GDDKiA w sprawie kładki, zaznaczył  musiałoby być nowe pozwolenie na budowę. Ścieżka pieszo – rowerowa wzdłuż ul. Potulickiej będzie zachowana. Mówił o problemie ze skrzyżowaniem do stacji benzynowej, stwierdził że wystąpi z propozycją wybudowania w tym miejscu ronda. 
Łukasz Wyszomirski Przewodniczący Komisji pytał, czy zostaną wybudowanie ekrany dźwiękoszczelne. 
Jarosław Gołębiewski mówił, że należy wystąpić do GDDKiA w celu uzyskania informacji na jakich odcinkach przewidziane są ekrany. 
Łukasz Wyszomirski stwierdził, że należałoby przy Kanale skomunikować Kruszyn Krajeński. Uważa, że należałoby stworzyć koncepcje odwodnienia ul. Kwiatowej 
Jarosław Gołębiewski  mówił, że projekt ulicy Kwiatowej zostanie zaktualizowany. 
Radna Ilona Nowakowska pytała o wybrukowaną drogę w Drzewcach, na kiedy przewidywany jest koniec budowy. 
Jarosław Gołębiewski  przekazał, że zgodnie z aneksem wykonawca ma czas do czerwca przyszłego roku. Obecnie nie ma dojazdu do wiaduktu. 
Mieszkańcy pytali o możliwość połączenia wyjazdu w ul. Storczykową, która obecnie jest zamknięta. 
Łukasz Wyszomirski Przewodniczący Komisji zaproponował, aby mieszkańcy wspólnie z sołtysem Kruszyna Krajeńskiego wskazali potrzeby  w omawianym zakresie i złożyli do komisji stosowny wniosek w tej sprawie ul Storczykowej. Pytał, czy została podjęta procedura zamiany dróg na leśne na odcinku drogi „S” Białe Błota- Pawłówek. 
Andrzej Wiekierak mówił, że sprawy są procedowane. 
Łukasz Wyszomirski pytał o trasę przyszłej obwodnicy zadając pytanie Zastępcy Wójta  co myśli o ewentualnym tunelu? 
Jarosław Gołębiewski odpowiedział, że na rondzie obwodnica będzie się zaczynała. Gmina jest na etapie podpisywania porozumienia w sprawie wykonania studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowego. Zostanie podpisane czterostronne porozumienie, koszty zostaną podzielone po 25% na każdą ze stron. Odbędą się  konsultacje społeczne dot. przebiegu obwodnicy. Tunel pod względem finansowym nie jest dobrym rozwiązaniem, natomiast jest dobrym rozwiązaniem pod względem wyzwania inżynieryjnego. 
Na tym zakończono posiedzenie komisji. 

  
Przewodniczący Komisji 
                                                                                  Łukasz Wyszomirski

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (5 grudnia 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (5 grudnia 2019, 16:43:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 184