Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska z dnia 07.05.2020 r. od godz. 15.00 w Auli Szkoły Podstawowej, ul. Czysta 1a w Białych Błotach


nagranie

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska 
z dnia 07.05.2020 r. od godz. 15.00 w Auli Szkoły Podstawowej, ul. Czysta 1a w Białych Błotach.   
  
W posiedzeniu uczestniczyli: Łukasz Wyszomirski Przewodniczący Komisji, Ilona Nowakowska Radna Gminy, Zbigniew Moroz Radny Gminy, Piotr Mądrzyński Radny Gminy, Bronisław Balcerowski Radny Gminy, Krzysztof Michalak Radny Gminy, Karolina Lachowicz Radna Gminy, Magdalena Sznajder Radna Gminy, Kamilla Grzelak Radna Gminy, Anna Banaszek Radna Gminy, Aleksandra Lubońska Radna Gminy, Dariusz Fundator Wójta Gminy Białe Błota,  Andrzej Wiekierak kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, Pan Andrzej Białkowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Bydgoszcz, Tomasz Konieczyński Sołtys Sołectwa Zielonka, Anetta Steltmann Sołtys Sołectwa Kruszyn Krajeński,  Tomasz Wiśniewski przedstawiciel firmy Xella Polska, mieszkaniec. 

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący komisji p. Łukasz Wyszomirski, który przywitał wszystkich przybyłych. Następnie odczytał pouczenia dot. ochrony danych osobowych i przedstawił porządek posiedzenia Komisji: 

Tematyka posiedzenia:
1.  Omówienie wniosku
2.  Sprawy bieżące
3.  Wolne wnioski i pytania. 

Ad. 1
Pan Przewodniczący poinformował, że posiedzenie komisji odbywa się na skutek treści pisma zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota w dniu 29.04.2020 r., w sprawie wniosku o ustalenie warunków środowiskowych dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kruszywa z kopalni w obrębie miejscowości Zielonka. 
Przewodniczący komisji p. Łukasz Wyszomirski przekazał, że w poprzednim roku na jego wniosek Urząd Gminy podjął działania sprawdzające przeprowadzenie prawidłowości rekultywacji tego terenu. Rekultywacja została wykonana, lecz grupa mieszkańców stwierdziła, że rekultywacja nie została wykonana w sposób właściwy. Z odpowiedzi p. Andrzeja Wiekieraka Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska rekultywacja została wykonana w sposób prawidłowy, co zostało potwierdzone również przez Nadleśnictwo. Podczas posiedzenia Komisji został odtworzony film nagrany przez mieszkańca  oraz pokaz slajdów przygotowanych przez przewodniczącego komisji. Na przedstawionych zdjęciach można było zauważyć  porozrzucane fragmenty betonu, asfaltu i elementów budowlanych. 
W związku z epidemią koronawirusa zainteresowani tematem mieszkańcy mogli uczestniczyć obradach w trybie on- line. 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Andrzej Steltmann mieszkaniec Kruszyna Krajeńskiego, członek Komitetu  Wyborczego KWW Dariusz Fundator, który na wstępie przekazał że  w założeniach komitetu ochrona środowiska miała być priorytetem. Następnie chronologicznie przedstawił instytucje i osoby, które od 2016 r. zostały przez niego powiadomione o praktykach dot. rekultywacji działek. Był to m. in: Urząd Gminy, Referat Ochrony Środowiska, Policja, ponadto odbyły się spotkania z poprzednim Wójtem Gminy, radnym Zbigniewem Morozem oraz Nadleśniczym p. Krzyżanowskim i p. Białkowskim. W 2016 r. Starosta Bydgoski zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji przeprowadzenia rekultywacji terenu na powierzchni 6 ha, urobek zepchnięto na hałdę. W 2019 r.  Nadleśnictwo zobowiązało się do zebrania odpadów do końca maja 2019 r. W dniu 02.05.2019 r w związku z brakiem odpowiedzi w ww temacie od radnego Łukasza Wyszomirskiego, p. Andrzej Steltmann złożył skargę, która została rozstrzygnięta jako bezzasadna. W dniu 28.05.2019 r., na sesji Rady Gminy Białe Błota w punkcie wolne wnioski p. Andrzej Steltmann wystąpił i przedstawił przedmiotową sprawę prosząc o pomoc, ponadto spotkał się z radnymi, dziennikarzami, lecz bez efektu. Postępowanie zakończyło się w czerwcu 2019 r. 

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Wyszomirski prosił, aby przedstawiciel Nadleśnictwa Bydgoszcz odniósł się do przedstawionego materiału. 

Głos zabrał p. Andrzej Białkowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Bydgoszcz, który przekazał że przedmiotowa działka była eksploatowana w latach 70 i przez 30 lat nie posiadała właściciela, na działkę były wywożone odpady.  Nadleśnictwo nie posiada żadnych dokumentów, które pozwoliłyby zrekultywować działkę. Rekultywacja została zakończona na innych działkach nie należących do lasów. W latach 70 grunt został przekazany do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta, na tym terenie planowane było wysypisko śmieci dla całej Bydgoszczy. Obecnie Nadleśnictwo nie posiada zgody na rekultywację i nie ma możliwości wjazdu ciężkim sprzętem w celu uporządkowania terenu. Pan Andrzej Białkowski mówił,  że omawiane tereny nie mają ksiąg wieczystych i nie są własnością Lasów Państwowych i obecnie są przekazane w zarząd. 

Radny Bronisław Balcerowski pytał jakie prace podjęto na terenie należącym do zasobów  Lasów Państwowych.   

Pan Andrzej Białkowski odpowiedział, że nie ma zgody na rekultywację na terenie będącym w zarządzie Lasów Państwowych. Teren został sprzątnięty, jednak obecnie można zauważyć ponowne zaśmiecenie tego obszaru. Kwestia decyzji Starosty dotycząca rekultywacji  określa zupełnie inny teren, który nie został zrekultywowany.    

Radny Bronisław Balcerowski pytał jakiej powierzchni dotyczy teren nie będący zapisany w Księgach Wieczystych 

Pan Andrzej Białkowski mówił, że teren przedstawiony w filmie nie jest objęty nowym wnioskiem, teren dotyczy innego obszaru. Nie można łączyć terenu z starym wyrobiskiem z nowymi sprawami o które wystąpiła cegielnia. Cegielnia występuje o teren, który nie był objęty jakimikolwiek terenami kopalni. Jest to nowy teren poza istniejącą kopalnią   

Głos zabrał p. Andrzej Steltmann, który  mówił że ostatni etap rekultywacji został wykonany na działce zalesionej. Pytał, czy na tej działce znajdują się śmieci z zlikwidowanej  zajezdni autobusowej z  Placu Kościeleckich z Bydgoszczy,  przeniesione z innej działki co zostało zgłoszone  w 2016 roku.     

Pan Andrzej Białkowski odpowiedział, że należałoby zapytać właściciela działki, czy posiadał zgodę na rekultywację. 

Pan Andrzej Steltmann stwierdził, że cała działka ma prawie 37 ha w związku z tym zadał pytanie  z jakiego terenu firma będzie wydobywała piasek. We wniosku nie ma  konkretnie określonego terenu i wyodrębnionej działki, która docelowo ma być eksploatowana   

Pan Andrzej Białkowski odpowiedział, że wniosek dotyczy 15 ha z trzech działek. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostanie geodezyjnie wydzielana część która będzie podlegać wydobywaniu piasku. 

Andrzej Wiekierak Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska przekazał, że z pow. 14,9 ha, wniosek dotyczy powierzchni 14,5 ha będącej w zarządzie Lasów Państwowych oraz 0,4 ha  terenu będącego w zarządzie spółki Xella eksploatującej złoże. Poinformował  o wizji w terenie, która odbyła się w końcu kwietnia. Po oględzinach została wystosowana opinia do Starosty Bydgoskiego prowadzącego kwestie odbioru i nadzoru nad pracami rekultywacyjnymi. W opinii zostały ujęte dwie sugestie jedna dotyczyła weryfikacji materiału użytego podczas rekultywacji, a druga złagodzenia skarp pozostawionych na granicy terenu wyeksploatowanego z terenem objętym wnioskiem. Starosta w czerwcu wydał decyzję orzekającą uznanie zakończenia rekultywacji trzeciego etapu. 

Zdaniem Przewodniczącego p. Łukasza Wyszomirskiego skarpa na omawianym terenie stwarza niebezpieczeństwo. Proponował ją zniwelować. 

Pan Tomasz Konieczyński Sołtys Sołectwa Zielonka proponował uporządkowanie  dyskusji i wskazać zaproponowane kierunki, czy  iść ścieżką ekonomii czyli wpływów podatków do budżetu, zatrudnienia osób i utrzymania historii zakładu. Czy iść w kierunku czystego środowiska?   

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Wyszomirski pytał jaki jest spodziewany wpływ na środowisko. 
Pan Tomasz Wiśniewski przedstawiciel firmy Xella Polska przekazał, że reprezentowana przez niego firma, która wyraziła swoje zainteresowanie kontynuacją eksploatacji wyrobiska nie przyczyniła się do stanu jaki można było zaobserwować na przedstawionych zdjęciach. Pan Tomasz Wiśniewski zadeklarował, że firma po ewentualnym uzyskaniu zgody dołoży wszelkich starań, żeby eksploatacja była prowadzona przede wszystkim zgonie z prawem i z poszanowaniem prawa ochrony środowiska. Wskazał, że ewentualna zgoda na eksploatację wyrobiska zapewniałaby  stabilność i pewność zatrudnienia w zakładzie co wiązałoby się z  przyszłością zakładu. Kopalnia odkrywkowa z wykorzystaniem minimalnej ilości sprzętu jest obiektem mającym znikomy wpływ na lokalne środowisko. Hałas sprzętu pracującego przy wydobyciu kruszywa jest znikomy. Piasek jest wywożony z terenu kopalni, w związku z tym możliwość zanieczyszczenia  obszaru jest zerowy. Firma zainteresowana jest wydobyciem ze względów ekonomicznych, socjalnych i opodatkowaniem w miejscowym samorządzie 

Radny Zbigniew Moroz pytał, kto dał zgodę i kto wydobył urobek z działki, która obecnie nie ma właściciela.   

Pan Andrzej Białkowski przekazał, że działka jest w zarządzie Lasów Państwowych natomiast nie ma Księgi wieczystej. W związku z tym nie mogą być podjęte na tej działce działania związane z rekultywacją. Lasy Państwowe próbują ten teren przywrócić do gospodarki leśnej. 
Radny Krzysztof Michalak stwierdził, że w wyniku niwelacji terenu obniży się poziom gruntu, nastąpi wycinka  drzewostanu. W związku z  postępującymi zmianami klimatycznymi będzie trudno dokonać odnowienia lasu. Zwrócił również uwagę na zbiorniki wodne. Stwierdził, że błędem jest wyłączenie terenu ze strefy chronionej krajobrazu. Pytał czy według firmy odkrywka nie będzie miała  wpływu na kwestię ochrony środowiska w gminie. 

Pan Tomasz Wiśniewski zadeklarował, że firma Xella chętnie będzie uczestniczyła w inicjatywie wykonania analizy wód gruntowych. Zostały ściśle określone głębokości do jakich  może być eksploatowana kopalnia. Jest to nadzorowane przez Urzędy Górnicze. Poinformował, że nie spotkał się z sytuacją, aby  tego typu kopalnia miała jakikolwiek wpływ na jakość wód gruntowych.   

Andrzej Wiekierak przekazał, że samo wydobycie nie może się odbywać poniżej lustra wody  Jeżeli chodzi o strefę ujęcie wody to analiza ryzyka wykonana przed wprowadzeniem strefy wskazuje, że zasięg tej strefy dotyczy terenów gdzie rzeczywiście następuje spływ do ujęcia Jeżeli chodzi o hałas to maszyny eksploatowały urobek drogą wewnętrzną bez wykorzystania dróg publicznych i powodowania drgań budynków. Mówił, że  złagodzenie skarpy związane byłoby z koniecznością dokonania wycinek. 

Zdaniem p.  Łukasza Wyszomirskiego nie należy bagatelizować sprawy tzw. wód podskórnych. 

Tomasz Koniczyński sołtys Sołectwa Zielonki stwierdził, że szacunkowy czas eksploatacji złoża określany został na 10 lat z podziałem na parcele.  W związku z tym pytał jaka część lasu zostanie wycięta i jaki będzie czas oczekiwania na rekultywacje wyciętej części lasu. Prosił o potwierdzenie informacji, dot. wniosku który ma być opiniowany przez trzy instytucje tj przez:  Wody Polskie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Pan Andrzej Wiśniewski odpowiedział, że okres eksploatacji uzależniony jest od zapotrzebowania na wydobyty materiał, okres 10 lat wydaje jest realny. Najczęściej tego typu teren jest eksploatowany w częściach 2- 3 etapowych. 

Pan Andrzej Wiekierak odpowiadając na pytanie sołtysa Sołectwa Zielonka potwierdził, że Gmina Białe Błota wystąpiła o opinie do wymienionych instytucji. 

Radna Anna  Banaszek zwróciła uwagę na brak wizji  podczas trwania obrad komisji, nie widać osób które zabierają głos. Brak jest również  możliwości wypowiedzi mieszkańców w przedmiotowej sprawie.
 
Wójt Gminy p. Dariusz Fundator zapewnił, że jeżeli osoba wyrazi chęć uczestnictwa w danym spotkaniu to w Urzędzie Gminy zostanie udostępnione miejsce z niezbędnym wyposażeniem w celu zapewnienia komunikacji. 

Ad. 2 
Przewodniczący Komisji p. Łukasz Wyszomirski przekazał, iż  na  poprzednim posiedzeniu komisji Zastępca Wójta p. Jarosław Gołębiewski zapewnił, że do końca czerwca zostanie uregulowana  sprawa dojazdu do posesji mieszkańca w Kruszynie Krajeńskim. 

Wójt Gminy p. Dariusz Fundator przekazał, że w tej sprawie zostanie przygotowana informacja w formie pisemnej. 

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Wyszomirski mówił o planowanej likwidacji przejazdu kolejowego  w miejscowości Zielonka. Likwidacja przejazdu uniemożliwi przemieszczanie mieszkańców. 

Wójt Gminy p. Dariusz Fundator przekazał, że odbyły się rozmowy z PKP na których przedstawiono sprawę dotyczącą budowy szybkich kolei i jednoczesnej  likwidacji wszystkich naziemnych przejazdów na terenie gminy. W planach szybkich kolei jest likwidacja m. in przejazdu w Trzcińcu, gdzie ma zostać wybudowany most łączący dwie części przejazdu kolejowego. 

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Wyszomirski przekazał, że w związku z informacją o planowanej likwidacji wspomnianego przejazdu kontaktował się z osobami zajmującymi się przejazdami kolejowymi PKP i uzyskał informację, że przejazd można utrzymać. Roczny koszt utrzymania przejazdu wynosi około 200 zł. Uzyskał również informację, że gmina nie jest zainteresowana przejazdem. 

Zdaniem radnego Piotra Mądrzyńskiego przejazd powinien zostać utrzymany ponieważ spełnia ważną rolę jako droga p- poż i możliwość przejścia mieszkańców. 
Na tym zakończono posiedzenie komisji. 
Protokołowała:
A.Cabańska
 
                                                                                  Przewodniczący Komisji
                                                                                      Łukasz Wyszomirski 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (12 maja 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (12 maja 2020, 14:47:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 784