Protokół z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu z dnia 22.10.2019 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie cz. 1
nagranie cz. 2


Protokół 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu 
z dnia 22.10.2019 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.
  

W posiedzeniu uczestniczyli: przewodnicząca Komisji p. Anna Banaszek, radna Kamilla Grzelak, radna Maria Wolsztyńska, radna Aleksandra Lubońska, kierownik Referatu Budżetu Krystyna Kołodziejczak, Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Andrzej Wiekierak. 
  
Przewodnicząca Komisji powitała wszystkie zebranych, odczytała pouczenie dot. ochrony danych osobowych i przedstawiła porządek posiedzenia Komisji: 
  
1.Propozycje Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Sportu do projektu budżetu na rok 2020 
2.Materiały na sesję 
3.Sprawy bieżące. 
  
Ad. 2 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019, 
Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Krystyna Kołodziejczak przedstawiła projekt uchwały informując, że zmiany dotyczą funduszu sołeckiego wynikającego z podjętych uchwał na zebraniach sołeckich. 
Przewodnicząca Komisji Anna Banaszek stwierdziła, że Komisja nie otrzymała odpowiedzi na wcześniej złożone wnioski do budżetu na 2020 rok. 
Kierownik Referatu Budżetu i Finansów Krystyna Kołodziejczak stwierdziła, że żadne wnioski z Komisji nie wpłynęły do Referatu Budżetu. Przedstawiła autopoprawki do  projektu uchwały dotyczące subwencji oświatowej, jak również zwiększenia  środków o kwotę 490 000 zł na przebudowę dróg w Łochowicach. 
Radna Maria Wolsztyńska zaproponowała, aby ponownie poddać pod głosowanie wnioski. 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu wnioskuje o wymianę nawierzchni boiska piłkarskiego „Orlik” w Białych Błotach. 
-o dofinansowanie z budżetu gminy przebudowę łazienki dla osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Dąb”. Przebudowa ma na celu zmianę funkcjonalności pomieszczenia, tak aby korzystający z sanitariatu nie musieli przechodzić przez gabinet psychologa. 
Komisja ponawia wniosek o dofinansowanie z budżetu gminy do zakupu samochodu (Opel Vivaro dostosowany do przewozu wózka inwalidzkiego) do przewozu beneficjentów Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu. Powyższe inwestycje Komisja prosi, aby ująć w budżecie na 2020 r. 
Członkowie Komisji głosowali 3 „za” przyjęciem powyższych wniosków. 
  
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w miejscowości Lisi Ogon. 
Kierownik referatu Andrzej Wiekierak mówił, że jest to uchwała kończącą procedurę na tym terenie. Celem jest uaktywnienie terenów w celu lokalizacji inwestycji. Uchwała była konsultowana, nie wpłynęły żadne uwagi. 
-Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka. (KGP.0006.41.2019) 
-Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zielonka (KGP.0006.42.2019) 
-Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lipniki, obręb Murowaniec (KGP.0006.43.2019) 
Projekty uchwał zostały przedstawione przez Kierownika Referatu. 
-Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej. 
Kierownik Referatu Andrzej Wiekierak mówił, że działka należy do KOWR. Nabycie umożliwi przejęcie gruntów wokół ujęcia wody w Cielu. 
Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska przedstawiła sprawę dot. autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019. Przekazała, że odbyło się otwarcie ofert na przebudowę ulic w Łochowicach, brakująca kwota to 490 000 zł 
Radna Aleksandra Lubońska pytała ilu mieszkańców zamieszkuje na wskazanych ulicach, ponieważ otrzymała informacje od mieszkańców, że nikt tam nie mieszka, a buduje się ulice. 
Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska zapewniła, że na tych ulicach zamieszkują mieszkańcy. 
Radna Maria Wolsztyńska pytała, czy wykonawca zdąży wykonać ulice do końca roku. 
Kierownik Referatu Inwestycji Sonia Topolewska mówił, że wykonawcy zadeklarowali, iż zdążą wykonać ulice. 
-Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. 
-Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. 
-Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023. 
-Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego. 
Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że ponownie projekty uchwał zostały dostarczone  późno radnym, zaproszone osoby odmawiają przybycia na komisję. Mówiła, że połączenie dwóch komisji w jedną  nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ tematyka tych komisji jest obszerna. Ponadto treść uzasadnień do projektów uchwał jest lakoniczna. 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Komisji Anna Banaszek poinformowała, że zostały zabezpieczone środki na szczepionki HPV, to zadanie nie zostanie zrealizowane. Po rozmowie w tym temacie z zastępcą wójta zaproponowała, aby te środki przeznaczyć na program profilaktyki raka piersi dla kobiet od 30-50 lat. Ponadto mówiła również o Programie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 
  
 
                                                                                  Przewodnicząca Komisji
Anna Banaszek

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (5 grudnia 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (5 grudnia 2019, 16:29:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172