Protokół z posiedzenia Komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota z dnia 14.05.2019 r. od godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a

nagranie cz. 1

nagranie cz. 2

           Protokół 
z posiedzenia komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota 
z dnia 14.05.2019 r. od godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a 
 
 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji p. Magdalena Sznajder, radny Henryk Sykut, radny Sławomir Ossowski, Sekretarz Gminy p. Ewa Galicka, radca prawny p. Magdalena Bełza Rojkowska.
 
Tematem posiedzenia Komisji było omówienie Statutu.
 
1. Wyznaczenie zastępcy przewodniczącego komisji.
2. Odwołanie przewodniczącego komisji przez radę gminy.
3. Zmiany w Statucie, wykreślenie niepotrzebnych treści.
4. Zagadnienia łączenia komisji.
5. Omówienie sporządzenia protokołu z prac komisji.
6. Odnotowanie członków komisji.
Po przeanalizowaniu punktu 74 i 75 przez radcę prawnego pkt 7 do omówienia na następnej komisji przy obecności przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Tryb pracy wójta, jawność działania organów gminy.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
 
                                                                                  Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                       Magdalena Sznajder 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (15 maja 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (15 maja 2019, 14:54:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189