Protokół z posiedzenia komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota z dnia 28.10.2019 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie
 
Protokół 
z posiedzenia komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota 
z dnia 28.10.2019 r. od godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 
  
            W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Przewodnicząca Komisji Magdalena Sznajder, radny Henryk Sykut, radna Katarzyna Tomicka, radny Sławomir Ossowski, radna Karolina Lachowicz, radny Sławomir Ruge, radny Łukasz Wyszomirski, Pan Andrzej Klesiński, Pani Marzanna Kreja Redaktor Naczelna Czasopisma „Białe Błota info”, mieszkaniec.
 
 
            Po otwarciu posiedzenia przewodnicząca komisji Magdalena Sznajder odczytała pouczenie dot. ochrony danych osobowych.
Poinformowała, że posiedzenie Komisji ds. zmian Statutu Gminy Białe Błota zostało zwołane w związku z uwagami  mieszkańców  w sprawie § 29 ust. 5 Statutu Gminy Białe Błota dot. Wolnych wniosków i zapytań.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Henryk Sykut odczytał zapis §29 ust. 5 zaproponowany na poprzedniej Komisji:
„Osoby nie będące radnymi, które mają zamiar zadania pytania lub złożenia wniosku w punkcie porządku obrad określonym w § 27 ust. 1 pkt. 6 zgłaszają takie zamiar Przewodniczącemu Rady Gminy za pośrednictwem Biura Rady Gminy najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem danej sesji do godz. 15.00. Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko osoby, która zamierza zadać pytanie lub złożyć wniosek oraz treść pytania bądź wniosku. Przewodniczący decyduje o dopuszczeniu wnioskodawcy do wystąpienia na sesji biorąc pod uwagę treść pytania bądź wniosku. O swojej decyzji Przewodniczący zawiadamia niezwłocznie wnioskodawcę.  W przypadku odmowy Przewodniczący podaje ustne motywy odmowy informując o tym Radę Gminy”. 

Następnie odczytał proponowany zapis § 29 ust. 5 Statutu Gminy Białe Błota w brzmieniu:
„Osoby nie będące radnymi, które mają zamiar zadania pytania lub złożenia wniosku w punkcie porządku obrad określonym w § 27 ust. 1 pkt. 6 powinny zgłosić taki zamiar do Przewodniczącego Rady Gminy za pośrednictwem Biura Rady Gminy lub na sesji od chwili otwarcia danej sesji, najpóźniej do chwili otwarcia punktu porządku obrad poprzedzającego punkt Wolne wnioski i zapytania. Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko osoby, która zamierza zadać pytania lub złożyć wniosek oraz treść pytania bądź wniosku”. 
 
Radny Łukasz Wyszomirski podziękował za ponowne rozpatrzenie omawianego punktu Statutu Gminy Białe Błota.
Radny Sławomir Ruge zwrócił uwagę na zapis: „bezpośrednio i osobiście do Przewodniczącego”.
Przewodnicząca Komisji Magdalena Sznajder zaproponowała, aby pozostawić zapis: „osobiście do Przewodniczącego Rady Gminy”.
Radny Sławomir Ossowski pytał, czy musi być podana treść, czy wystarczy temat wystąpienia.
Ustalono, że należy podać temat.
Przewodnicząca Komisji Magdalena Sznajder poddała pod głosowanie treść § 29 ust. 5 Statutu Gminy Białe Błota odczytanego przez radnego Henryka Sykuta.
Głosowanie: 4 radnych „za” 
 
Następnie Przewodnicząca Komisji odczytała treść wniosku  Komisji Budżetu i Finansów.
Komisja Budżetu i Finansów wnioskuje o zmianę w Statucie Gminy Białe Błota dotyczącą terminu dostarczania radnym Gminy Białe Błota dokumentów (projektów uchwał na sesję Rady Gminy) z obecnie obowiązujących 7 dni na zapis 7 dni roboczych.
Komisja Budżetu i Finansów przyjęła wniosek jednogłośnie 7 „za” 
 
Radny Sławomir Ossowski proponował, aby przyjąć wniosek Komisji Budżetu i Finansów.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Henryk Sykut również przychylił się do propozycji Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodnicząca Komisji Magdalena Sznajder poddała pod głosowanie treść wniosku Komisji Budżetu i Finansów.
Głosowanie: 4 radnych „za” 

Pani Marzanna Kreja Redaktor Naczelna Czasopisma Białe Błota info przekazała, że jako Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Parasolka złożyła sprzeciw i apel do Rady Gminy w sprawie zmian w Statucie dot. wolnych wniosków. 

Przewodnicząca Komisji Magdalena Sznajder poddała pod głosowanie Statut Gminy Białe Błota wraz z wprowadzonymi zmianami.
Głosowanie: 4 radnych „za”
Na tym zakończono posiedzenie Komisji.


  
Przewodnicząca Komisji
 
                                                                                  Magdalena Sznajder 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (14 listopada 2019)
Opublikował: Anna Cabańska (14 listopada 2019, 10:36:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 242