Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 20.01.2020 r., od godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 20.01.2020 r., od godz. 16:00 w Urzędzie  Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a. 

W posiedzeniu uczestniczyli: przewodnicząca komisji Karolina Lachowicz, radny Sławomir Ossowski, radny Jacek Krzyżanowski, radna Magdalena Sznajder, radna Katarzyna Tomicka, radna Patrycja Harczenko-Staszewska, radna Maria Wolsztyńska, radna Aleksandra Lubońska, radny Jacek Grzywacz, radna Anna Banaszek, kierownik GOPS Bogusława Bajgot, Kierownik COEiS Patrycjusz Migawa, kierownik GCK Violetta Drążkowska, redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info Pani Marzanna Kreja, lekarz Maciej Borowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach Danuta Ferenstain, dyrektor żłobka w Łochowie Iwona Nowak, mieszkańcy. 

Nieobecny radny Zbigniew Moroz 

Posiedzenie komisji otworzyła przewodnicząca Karolina Lachowicz. 
Przewodnicząca komisji poprosiła o złożenie sprawozdania z działalności Przychodni Ikar Pana Macieja Borowicza. 

Pan Maciej Borowicz przedstawił założenia programu POZ PLUS, który jest oferowany pacjentom w przychodni w Białych Błotach. W programie zostało przebadane około 800 osób, a kontaktowane około 1300 osób, istnieje możliwość zwiększenia liczby pacjentów biorących udział w tym przedsięwzięciu. 

Radna Magdalena Sznajder pyta w jaki sposób pacjenci zostali powiadomieni o programie? 

Lekarz Maciej Borowicz odpowiedział, że rozpropagowanie programu nastąpiło poprzez ulotki, banery, stronę internetową oraz kościół. 

Radna Magdalena Sznajder pyta, czy są programy, które obejmują dzieci? 

Lekarz Maciej Borowicz odpowiedział, że są prowadzone programy profilaktyczne, sztandarowym przykładem jest badanie wady postawy, gdzie wszystkie dzieci są przebadane i kierowane do dalszej diagnostyki i rehabilitacji. W pozostałych przypadkach opiekę nad dziećmi prowadzi lekarz rodzinny i on kieruje dzieci do lekarzy specjalistów, na chwilę obecną nie ma programów dla dzieci. 

Przewodnicząca komisji Karolina Lachowicz przedstawiła jakie programy będą realizowane na terenie Gminy Białe Błota: zapobieganie zaburzeniom psychicznym, walka z otyłością wśród dzieci, profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi, profilaktyka zapobiegania raka prostaty, zwiększenie aktywności fizycznej i niwelowanie wad postawy u dzieci. 

Na komisję przybył radny Jacek Krzyżanowski. 

Lekarz Maciej Borowicz poinformował, że został zatrudniony kolejny lekarz pediatra, jest ich w tej chwili 4 oraz 3 panie, które zajmują się szczepieniami. 

Radna Magdalena Sznajder jak wygląd w przychodni proces uzyskania historii choroby? 

Lekarz Maciej Borowicz odpowiada, że pierwsze uzyskanie odpisu historii choroby w przychodni jest bezpłatne. 

Radna Maria Wolsztyńska pyta czy będzie kolejny program, gdy ten już się zakończy? 

Lekarz Maciej Borowicz odpowiedział, że nie ma jeszcze konkretnej wiedzy na temat losów programu, być może ministerstwo go przedłuży. Istnieją przesłanki, iż lekarze rodzinni będą przejmować dużą rolę w diagnostyce. Jeśli chodzi o szczepienia przeciw HPV, to program nie mógł być zrealizowany z uwagi na brak szczepionek na rynku. 

Radna Maria Wolsztyńska pyta o rotację lekarzy pierwszego kontaktu? 

Lekarz Maciej Borowicz odpowiedział, że w przychodni są zatrudnieni lekarze z kilkoma specjalnościami, a młodzi lekarze działają pod opieką lekarza doświadczonego. Ponadto zatrudnianie nowych lekarzy daje świeże spojrzenie i są oni obeznani w elektronice, dzięki czemu wprowadzanie nowości jest sprawne. Przychodnia uzyskała od NFZ zgodę na zakładanie pacjentom profilu w PUE, co pozwoli wystawiać e-recepty i e-skierowania. 

Radna Magdalena Sznajder dopytuje o parking przy przychodni, czy został rozwiązany problem 
z miejscami parkingowymi? 

Lekarz Maciej Borowicz odpowiedział, że środki przeznaczone na budowę parkingu zostały przeniesione na zmianę ogrzewania z węglowego na gazowe. W związku z tym, że na placu nie jest już składowany węgiel może tam powstać do 20 miejsc parkingowych. 

Radna Maria Wolsztyńska zwróciła uwagę, aby wysprzątać okolice przychodni z butelek po alkoholu. 

Kierownik GOPS Bogusława Bajgot poinformowała, że sprawozdanie z funkcjonowania pieczy składa się za rok poprzedni do 30 marca, w związku z tym trudno jest przedstawić informacje żądane przez komisję. Pani kierownik poinformowała, że w związku z organizacją ferii dzieci wyjeżdżają do Murzasichle, ferie są organizowane w formie półkolonii dla 48 dzieci, z uwagi na fakt, iż opiekun nie może mieć więcej niż 12 podopiecznych. 

II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski pyta, czy istnieje możliwość utworzenia w pierwszym tygodniu ferii dodatkowych grup na półkoloniach? 

Kierownik GOPS Bogusława Bajgot odpowiedziała, że w dniu jutrzejszym udzieli odpowiedzi, ponieważ nie była w stanie podać jakie są koszty jednostkowe uczestnictwa w półkoloniach. 

Przewodnicząca komisji Karolina Lachowicz poprosiła o scharakteryzowanie programu Asystent osoby niepełnosprawnej. 

Kierownik GOPS Bogusława Bajgot poinformowała, że została podpisana umowa z wojewodą na dofinansowanie, gdzie pierwsza transza zostanie wypłacona do 30.04.2020 r. w związku 
z powyższym program jeszcze nie ruszy. 

Radna Anna Banaszek pyta, czy w przypadku zabezpieczenia środków przez gminę będzie możliwość uruchomienia programu i refundacji środków po ich otrzymaniu? 

Kierownik GOPS Bogusława Bajgot odpowiedziała, że nie można i jest to bezprawne. 

Redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info Pani Marzanna Kreja pyta kto w takim razie może realizować ten program skoro Pani kierownik GOPS mówi że to jest bezprawne? Bezprawnym to jest nie wykonywanie tego programu, ponieważ wójt i skarbnik podpisali 
się pod tymi warunkami. 

Kierownik GOPS Bogusława Bajgot odpowiedziała, że nie można wykorzystać środków publicznych w tym programie, ponieważ grozi to naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. 

Redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info Pani Marzanna Kreja powiedziała, 
że rozmawiały na ten temat w sierpniu, pytała o to kiedy program ruszy, gdzie w pierwszej kolejności padała data październikowa, ale okazało się, że będzie to styczeń. Wojewoda organizując taki projekt nie robi tego, żeby pieniądze gdzieś wisiały, a projekt nie był realizowany. 

Kierownik GOPS Bogusława Bajgot odpowiedziała, że nie ma żadnych decyzji wojewody poza umową. 

Redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info Pani Marzanna Kreja powiedział, 
że rozmawiała z poprzednią panią kierownik, która nie widzi problemu, żeby gminy takie pieniądze wyłożyła, ponieważ te pieniądze są pewne, a z asystentami można zawrzeć umowy z odroczonym terminem płatności. 

Kierownik GOPS Bogusława Bajgot odpowiedziała, że gmina nie dysponuje takimi środkami, aby je wyłożyć. 

II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski powiedział, że daleki jest od tego, żeby zaciągać jakieś zobowiązania nie mając realnie pokrycia tych środków.  

Redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota info Pani Marzanna Kreja pyta jaka różnica jest między petycją, a dotacją, gdzie trzeba wyłożyć własne środki i otrzymuje ją się po czasie? 

II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski powiedział, że budżet jest poparty kredytem, a to by były dodatkowe obciążenia. Gdyby na niego spadł obowiązek zawarcia umowy, to również by ją podpis, z zaznaczeniem ,że będzie ona realizowana gdy będą przekazane pieniądze. 

Redaktor naczelna Czasopisma Białe Błota powiedziała, że należy liczyć się z tym, że nie będzie przekazana kwota przyznana gminie, tylko będzie zmniejszona. 

II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski podsumował, że dopóki nie będzie pieniędzy nie będzie programu. 

Głos zabrała dyrektor żłobka w Łochowie Iwona Nowak, która poruszyła temat deklaracji obecności dzieci w okresie między świątecznym. Pomimo faktu, że dzieci są zapisane rodzice nie odprowadzają ich do żłobka, generuje to koszty przygotowania pobytu dziecka tego dnia w żłobku. W związku z powyższym wnosi aby radni zmienili uchwałę dotyczącą pobierania opłat nie tylko za obecność ale również za deklarację obecności dziecka w żłobku. 

Głos zabrała dyrektor Szkoły Podstawowej w Białych Błotach Danuta Ferenstain, która poruszyła temat dowożenia dzieci przez rodziców do budynku B. Co jest wysoce niebezpieczne, dla dzieci obecnych na terenie szkoły. 

II zastępca wójta Jarosław Gołębiewski sugeruje, żeby policja przez 2-3 dni odbywała patrole na terenie szkoły. 

Pani Dyrektor wnosi o utworzenie parkingu z wjazdem od ulicy Centralnej przy tzw. starej podstawówce. 

Kierownik COEiS Patrycjusz Migawa proponuje aby postawić dwie podnoszone barierki, które w razie potrzeby będzie można w łatwy sposób zdejmować. Środki na te przedsięwzięcie będzie można wykorzystać ze środków na remont. 

Komisja poruszyła temat użytkowania telefonów przez dzieci i młodzież. Stwierdzono, 
że należy przeprowadzać pogadanki z dziećmi i młodzieżą. 

Kierownik COEiS Patrycjusz Migawa przedstawił założenia na 2020 rok dla placówek oświatowych. Przedstawił również plany rozbudowy szkoły w Przyłękach w związku 
z wzrastającą liczbą dzieci zgłaszanych do szkół oraz organizację ferii zimowych 

Radna Anna Banaszek dopytuje o wymianę nawierzchni na orliku, na co Pan Patrycjusz Migawa odpowiada, że jest to zaplanowane, co prawda nie w całości, a jedynie w miejscach wyeksploatowanych. 

Kierownik GCK Violetta Drążkowska przedstawiła plan działań podczas ferii zimowych. 

Radna Patrycja Harczenko-Staszewska zwróciła uwagę na budżet, który jest zaplanowany 
na realizację Święta Gminy w 2020 r. Zasugerowała, że jest on zbyt wysoki. 
  
  
Przewodnicząca Komisji 
    Karolina Lachowicz

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (31 stycznia 2020)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (31 stycznia 2020, 12:53:52)

Ostatnia zmiana: Łukasz Czyżewski (5 lutego 2020, 09:42:52)
Zmieniono: dodanie protokołu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 236