Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 24.02.2020 r., od godz. 16:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

nagranie

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 24.02.2020 r., od godz. 16:00 w Urzędzie  Gminy Białe Błota, 
ul. Guliwera 4a. 
 
            W posiedzeniu uczestniczyli: przewodnicząca komisji Karolina Lachowicz, radny Sławomir Ossowski, radny Jacek Krzyżanowski, radna Magdalena Sznajder, radna Katarzyna Tomicka, radna Patrycja Harczenko-Staszewska, radna Aleksandra Lubońska, radna Anna Banaszek, inspektor Anetta Malcer, Sołtys Sołectwa Łochowo Sebastian Tomicki, Dyrektor Gminnego Żłobka Integracyjnego w Łochowie „U Misia” Iwona Nowak, Dyrektor Gminnego Przedszkola „Wróżka” Krystyna Nowak- Grobelska.
 
Nieobecny radny Zbigniew Moroz 
 
Przewodnicząca komisji Karolina Lachowicz powitała wszystkich zebranych i odczytała pouczenie dot. ochrony danych osobowych.
Następnie głos zabrała inspektor Anetta Malcer, która mówiła o wspierającej rodziny wielodzietne Białobłockiej Karcie Rodziny Wielodzietnej. Poinformowała o strukturze działania Karty, naliczania zniżek według stawek przewidzianych w programie. Zniżki dotyczą m. in: zużycia wody, wywozu śmieci, opłat za obiady spożywane przez dzieci w szkole, za miesięczne bilety MZK, bilety PKS. Mówiła, że funkcjonuje również zniżka za pobyt dziecka w przedszkolach i żłobkach nie należących do gminy.
Radna Magdalena Sznajder pytała ile rodzin z terenu gminy korzysta z Karty Rodziny Wielodzietnej.
Inspektor Anetta Malcer mówiła, że z Karty korzysta około 430 rodzin.
 
Na komisję przybył radnych Sławomir Ossowski
 
Anetta Malcer mówiła również  o działalności Klubu Seniora + w Łochowie i w Cielu. Poinformowała, że w Cielu ma powstać grupa profilaktyczno- terapeutyczna, która ma realizować m. in. zajęcia garncarskie.
Radna Anna Banaszek zwróciła uwagę na wysoki koszt każdorazowego posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który wynosi 780 zł dla przewodniczącego komisji Członkowie komisji otrzymują 520 zł za każde posiedzenie komisji.
Radni pytali ile jest posiedzeń Komisji w ciągu miesiąca.
Anetta Malcer odpowiedziała, że są 2 posiedzenia
Radna Magdalena Sznajder pytała o Dzienny Dom Opieki dla Osób Dorosłych w Cielu
Anetta Malcer mówiła, że Dzienny Dom Opieki obecnie jest tworzony, został ogłoszony przetarg dot. remontu.
Przewodnicząca Komisji Karolina Lachowicz rozpoczęła dyskusję na temat programów zdrowotnych.
Radna Anna Banaszek stwierdziła, że pieniądze z programów  powinny być  przeznaczone na ratowanie zdrowia człowieka, a nie na promocję gminy i drukowanie plakatów. Mówiła, że pieniądze z niezrealizowanych szczepień szczepionkami HPV miały zostać przeniesione na obecny rok. Pytała dlaczego nie została zawarta umowa z Centrum Medycznym Ikar w sprawie realizacji szczepień.
 
Na komisję przybył radny Jacek Krzyżanowski 
 
Następnie Przewodnicząca Komisji Karolina Lachowicz poprosiła zaproszonych gości o przedstawienie informacji dot. deklaracji odpłatności  rodziców dzieci w żłobku, w przedszkolu w okresie międzyświątecznym.
Głos zabrała p. Iwona Nowak Dyrektor Gminnego Żłobka Integracyjnego „U Misia” w Łochowie, informując, że w uchwale zapisana jest stawka za godzinę pobytu dziecka w żłobku.
Dyrektor Gminnego Przedszkola „Wróżka” p. Krystyna Nowak- Grobelska przekazała, że do przedszkola w okresie międzyświątecznym przychodzi od 40 do 55% zadeklarowanych dzieci. Stwierdziła, że należałoby wprowadzić zapis w uchwale wskazujący od ilu dzieci uczęszczających do przedszkola  ma być ono otwarte.
Po dyskusji radna Magdelana Sznajder zaproponowała wprowadzenie stałej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. Zaproponowała, aby panie dyrektor przedstawiły na piśmie swoje oczekiwania i przedstawiły je na kolejnym posiedzeniu komisji.
 
Radna Anna Banaszek wnioskowała o przedstawienie  informacji dlaczego nie zawarto porozumienia z Centrum Medycznym Ikar w Białych Błotach w sprawie realizacji szczepień szczepionkami HCV. Dlaczego pieniądze z niezrealizowanych szczepień nie zostały przeniesione na realizację innych programów.
Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie głosując 4 „za” przy 4 obecnych radnych. 
 
Ponadto radna Anna Banaszek wnioskowała o ekspertyzę toksykologiczną boisk przyszkolnych o sztucznej nawierzchni, argumentując to doniesieniami wskazującymi, że nawierzchnie są niebezpieczne dla zdrowia.
 
Radna Aleksandra Lubońska poinformowała, że boisko Orlik w okresie ferii zimowych było czynne tylko w godzinach popołudniowych. Prosiła o przygotowanie oferty organizacji zajęć na boisku Orlik w  czasie wolnych dni w 2020 roku.
Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie głosując 4 „za” przy 4 obecnych radnych. 
 
Radna Aleksandra Lubońska mówiła, że w czasie ferii zimowych odwiedziła  teren, gdzie GCK odpłatnie rozstawiło tzw. „dmuchańce” Prosiła o informację z GCK ile dzieci skorzystało  z zaproponowanej formy zabawy. 
  
Radna Anna Banaszek wnioskowała, aby obniżyć  kwoty przyznawane za każdorazowe posiedzenie członków  w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie głosując 4 „za” przy 4 obecnych radnych. 
 
Radna Aleksandra Lubońska prosiła o przygotowanie przez GCK  sprawozdania z organizacji Dnia Konsumenta.
Wnioskowała również o przewrócenie comiesięcznych terminów Sesji Rady Gminy Białe Błota  w 2020 roku.  
Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie głosując 4 „za” przy 4 obecnych radnych. 
 
Radna Anna Banaszek mówiła o programie Asystent Rodziny wskazując, że  środki na ten program znajdują się u Wojewody.
Radna Aleksandra Lubońska mówiła o projekcie realizowanym ze środków unijnych dot. dokształcania. Stwierdziła, że być może oferta przedstawiona mieszkańcom jest mało atrakcyjna. Proponowała, aby zmienić tematykę szkoleń.
Na tym zakończono posiedzenie komisji.
Protokołowała:
A.Cabańska
 
                                                                                  Przewodnicząca Komisji:
                                                                                        Karolina Lachowicz

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (26 lutego 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (26 lutego 2020, 11:15:50)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (27 lutego 2020, 08:28:08)
Zmieniono: dodano protokół

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 216