Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.04.2020 r., od godz. 12:00 w trybie zdalnym.

nagranie cz.1
nagranie cz.2

 
Protokół 
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.04.2020 r., od godz. 12:00 w trybie zdalnym.
  
            W posiedzeniu uczestniczyli: przewodnicząca komisji Karolina Lachowicz, radna Magdalena Sznajder, radny Sławomir Ossowski, radny Zbigniew Moroz, radna Aleksandra Lubońska, radna Maria Wolsztyńska, Wójt Gminy Dariusz Fundator, Kierownik GOPS Bogusława Bajgot, Kierownik COEIS Patrycjusz Migawa, Kierownik GCK Violetta Drążkowska
Nieobecny radny Jacek Krzyżanowski
 
Przewodnicząca Komisji p. Karolina Lachowicz w związku z zdalnym trybem prac sprawdziła obecność radnych, odczytała pouczenie dotyczące ochrony danych  i przedstawiła porządek posiedzenia komisji:
 
1. Kalendarz imprez sportowych na rok 2020.
2. Sprawozdanie z organizacji czasu wolnego podczas ferii zimowych – COEIS, GOPS, GCK 2019-2020
3. Sprawozdanie z działalności biblioteki.
4. Sprawozdanie z wyników audytu przeprowadzonego w jednostkach sektora finansów publicznych.
5. Finansowanie oraz merytoryczne sprawozdanie dotyczące funkcjonowania GCK w Gminie Białe Błota za rok 2019.
 
Ad.2 Sprawozdanie z organizacji czasu wolnego podczas ferii zimowych – COEIS, GOPS, GCK 2019-2020 
Jako pierwsza głos zabrała p. Bogusława Bajgot kierownik GOPS, która przedstawiła sprawozdanie GOPS z organizacji czasu wolnego podczas ferii zimowych. Poinformowała,  że wszystko co zostało zaplanowane  zostało zrealizowane.
  
Radna Magdalena Sznajder pytała, czy w związku z wystąpieniem wirusa COVID-19 zaplanowane jest organizowanie zajęć dla dzieci. 

Bogusława Bajgot mówiła, że planuje się organizację półkolonii, jednak obecnie należy obserwować decyzje związane z wprowadzeniem obostrzeń.   

Radna Magdalena Sznajder pytała, czy wszyscy mieszkańcy gminy ze strony Urzędu Gminy zostali zabezpieczeni w środki ochronne. 

Bogusława Bajgot przekazała, że GOPS nie uczestniczył w tej formie pomocy. Osoby które przychodzą do GOPS otrzymują tego typu pomoc. Urząd Gminy wspiera GOPS w tym działaniu poprzez dostarczenie maseczek, rękawic.  

Radna Aleksandra Lubońska stwierdziła, że w czasie roku szkolnego dzieci otrzymywały obiady. Pytała, czy obecnie w czasie pandemii koronawirusa dla dzieci i osób starszych są dostarczane obiady. 

Bogusława Bajgot mówiła, że taka forma pomocy jest świadczona w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Przekazywane były świadczenia pieniężne na zakup posiłku i żywności. Jeżeli zainteresowane osoby wyrażą wolę dowożenia obiadów to taka forma pomocy ze strony GOPS jest możliwa do zrealizowania. 

Ad. 4  Sprawozdanie z wyników audytu przeprowadzonego w jednostkach sektora finansów publicznych. 
Wójt Gminy p. Dariusz Fundator poinformował, że gmina posiada sprawozdanie wstępne z przeprowadzonego  audytu w oświacie. Ze wstępnego audytu wynika, że w większości oddziałów w szkołach podstawowych do tej pory było 22 uczniów przypadających na każdy oddział. W tym zakresie planuje się przeprowadzenie zmiany arkusza organizacyjnego. Naczelnym zadaniem było obniżenie kosztów związanych z obsługą oświaty. Szacowane możliwe oszczędności w zakresie obsługi oświaty w skali wynagrodzeń szacuje się na poziomie około 1 950 000 zł. 

Radna Magdalena Sznajder pytała, czy w związku z audytem i oszczędnościami zostanie zmniejszona ilość etatów w szkole. 

Wójt Gminy p. Dariusz Fundator przekazał, że większość ograniczeń będzie polegała na tym że nie będzie dodatkowych godzin. Sama redukcja  jest w ilościach kilku etatów w realizacji przez dyrektora szkoły.  Audyt będzie kontynuowany do końca roku. 

Radna Aleksandra Lubońska mówiła, że obecnie nauczyciele wykonują prace zdalnie. W tym celu do lepszego funkcjonowania zdalnego nauczania niezbędne by były tablety graficzne dla nauczycieli. Pytała, czy istnieje możliwość zakupu takich tabletów w celu usprawnienia pracy.   

Wójt Gminy p. Dariusz Fundator zapewnił, że przeanalizuje skalę potrzeb w tym zakresie i możliwość zakupu tabletów. 

Radna Magdalena Sznajder pytała, czy wszyscy uczniowie są zabezpieczeni w dostęp do komputerów i do Internetu w celu realizacji nauczania zdalnego. 

Radna Aleksandra Lubońska mówiła, że od miesiąca maja wszyscy uczniowie przechodzą na wspólną platformę Klassroom. 

Po dyskusji Komisja wysunęła wniosek. 
WNIOSEK: 
Komisja  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu wnioskuje o zabezpieczenie środków w budżecie gminy Białe Błota na zakup tabletów graficznych dla wyposażenia nauczycieli w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Białe Błota. 
Komisja przyjęła wniosek głosując 4- za 

Przewodnicząca Komisji p. Karolina Lachowicz przedstawiła zapytanie  od rodziców dzieci chcących uczęszczać do przedszkola na terenie Gminy Białe Błota, lecz brakuje miejsc. Dodatkowa rekrutacja będzie w miesiącu sierpniu, ale prawdopodobnie miejsc będzie nadal brakować. Pytała, czy planuje się zorganizowanie  dodatkowych oddziałów przy szkołach? 

Wójt Gminy p. Dariusz Fundator odpowiedział, że cały czas temat jest analizowany, ponieważ największy problem jest z grupą wiekową dzieci 3 letnich. Przekazał, że trwa oczekiwanie na wpływ wszystkich wniosków. Jeżeli będą odpowiednie warunki wówczas dzieci będą przyjmowane do przedszkoli, natomiast jeżeli określone warunki nie zostaną spełnione trzeba będzie znaleźć inne rozwiązanie, czyli skierować dzieci do innych placówek wychowawczych.   
  
  
Radna Magdalena Sznajder pytała o wniosek, który wystosowała do Wójta Gminy dotyczący zakończenia realizowanego projektu przeciwdziałania wykluczaniu cyfrowemu na terenie gminy Białe Błota. 
Wójt Gminy p. Dariusz Fundator przekazał, że obecnie trwa analiza zasobów przeznaczonych na realizację programu. Odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej.  
  
Następnie głos zabrał p. Patrycjusz Migawa Kierownik COEIS, który przedstawił  kalendarz imprez sportowych na 2020 rok, opracowany przed wystąpieniem pandemii koronawirusa. Odpowiedział na pytanie dotyczące zmian w arkuszach organizacji pracy jednostek oświatowych. Dodał, że arkusze uzyskały pozytywną opinię Związków Zawodowych. 

Radna Magdalena Sznajder mówiła, iż posiada informację, że  liczba uczniów w oddziałach ma liczyć nie więcej niż 22 osoby. 

Patrycjusz Migawa odpowiedział, że planuje się utworzenie oddziałów w liczbie  nie mniej niż 22 osoby. Przepis ustawy stanowi, że w oddziałach przedszkolnych i w klasach I-III może być nie więcej niż 25 osób, lecz jest to uzależnione od liczby oddziałów i ogólnej liczby dzieci. Jeżeli  chodzi o zakup tabletów graficznych należy określić ich  ilość  i w porozumieniu z dyrektorami zostanie udzielona odpowiedź w tym temacie. Odpowiedział na pytanie dotyczące nieprzyjętych dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Białe Błota informując, że rekrutacja nadal trwa. W obecnym roku dzieci jest dużo, co wynika z faktu, że niewielka liczba dzieci  6- letnich opuści w tym roku przedszkola publiczne. Miejsca będą zabezpieczane na terenie Gminy Białe Błota w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Od lat gmina kontaktuje się z innymi samorządami  wymieniając się wolnymi miejscami w przedszkolach publicznych. 

Radna Magdalena Sznajder pytała o transport uczniów do szkół, który obecnie nie funkcjonuje. 

Patrycjusz Migawa mówił, że oszczędności za transport będą w granicach około 70 tys. zł. miesięcznie. Umowa z przewoźnikiem określa pokrycie  przez szkołę kosztów za realnie przejechane kilometry. 
Radna Aleksandra Lubońska stwierdziła, że obecnie szkoły są nieczynne i w ten sposób powstają oszczędności m. in na środkach czystości, prądzie, ogrzewaniu. 

Patrycjusz Migawa przekazał, że obecnie szkoła funkcjonuje administracyjnie. Budynki są sprzątane i dezynfekowane. Proponował aby ostateczny bilans zaoszczędzonych środków przedstawić do wskazania  powrotu uczniów do szkół. 

Przewodnicząca Komisji p. Karolina Lachowicz pytała o audyt i o zmiany organizacyjne dot. połączenia oddziałów. Przedstawiła pytanie przesłane przez radną w sprawie łączenia klas IV w Łochowie. Patrycjusz Migawa odpowiedział, że nie ma takiego planu. 

Radna Magdalena Sznajder przedstawiła pytanie rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli i żłobków dotyczące odpłatności za okres w którym dzieci nie uczęszczały do tych placówek. 
Patrycjusz Migawa mówił, że jeżeli chodzi o przedszkole publiczne rodzice nie płacą za okres nieobecności dzieci w tych placówkach. 

Radna Magdalena Sznajder pytała, czy przedszkola i żłobki są wyposażone w środki dezynfekujące dla dzieci w przypadku ich powrotu do tych placówek. 

Patrycjusz Migawa stwierdził, że obecnie nie posiada informacji dot.  zalecanych obostrzeń. Zapewnił, że żłobki i przedszkola zostaną zaopatrzone w środki dezynfekujące. 

Radna Maria Wolsztyńska pytała o arkusz organizacyjny szkół, grup na  lekcji wychowania fizycznego, gdzie grupy liczyły mniej niż 10 osób. Pytała, czy nowy regulamin przewiduje zwiększenie ilości uczniów na tych zajęciach. 

Patrycjusz Migawa odpowiedział, że nie ma możliwości połączenia grup, najmniejsza liczba uczniów może wynosić około 13-14 uczniów. 
  
Ad. 5 Finansowanie oraz merytoryczne sprawozdanie dotyczące funkcjonowania GCK w Gminie Białe Błota za rok 2019. 

Następnie głos zabrała p. Violetta Drążkowska kierownik GCK, która przedstawiła sprawozdanie z organizacji ferii zimowych w 2020 roku. 

Radna Magdalena Sznajder pytała o koszt organizacji półkolonii 

Pani Violetta Drążkowska odpowiedziała, że koszt wyniósł 4 322,99 zł i z tej formy organizacji skorzystało 160 dzieci. 

Radna Magdalena Sznajder prosiła o przygotowanie w formie pisemnej kosztorysu i rozliczenia organizacji półkolonii dla dzieci. 

Pani Violetta Drążkowska przedstawiła informację o działalności działu bibliotecznego w Białych Błotach i w Łochowie. W każdej z tych placówek zatrudniona jest jedna osoba na stanowisku bibliotekarza. Mówiła o ograniczonej powierzchni pomieszczeń w których znajdują się biblioteki. Wiele książek jest zniszczonych i mało interesujących dla czytelników w związku z tym konieczny byłby zakup nowości wydawniczych. Pani Kierownik mówiła również o konieczności wybudowania nowego obiektu GCK i zwiększeniu obsady stanowisk w bibliotekach. 

Radna Aleksandra Lubońska prosiła o  przygotowanie wykazu planowanych spotkań w Bibliotece np. z autorami książek. 

Radny Zbigniew Moroz również mówił o budowie nowego obiektu, w którym funkcjonowałoby  GCK i biblioteka. 

Radna Magdalena Sznajder pytała o oszczędności związane z zamknięciem świetlic.
 
Violetta Drążkowska odpowiedziała, że w związku z zamknięciem tych obiektów GCK ponosi straty, ponieważ nie odbywają się zajęcia i nie są wynajmowane sale. 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 
Protokołowała: 
A.Cabańska 
 
                                                                                  Przewodnicząca Komisji:
                                                                                       Karolina Lachowicz

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (30 kwietnia 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (30 kwietnia 2020, 13:35:56)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (6 maja 2020, 08:18:15)
Zmieniono: Dodano treść protokołu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 289