Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.05.2020 r., od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a

nagranie

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.05.2020 r., od godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota,
ul. Guliwera 4a
 
 
            W posiedzeniu uczestniczyli: przewodnicząca komisji Karolina Lachowicz, radna Magdalena Sznajder, radny Sławomir Ossowski, radny Zbigniew Moroz, radna Aleksandra Lubońska, radna Anna Banaszek, Wójt Gminy Dariusz Fundator, Kierownik GOPS Bogusława Bajgot, Kierownik COEIS Patrycjusz Migawa, Kierownik GCK Violetta Drążkowska 
 
Nieobecny radny Jacek Krzyżanowski 
 
Przewodnicząca Komisji p. Karolina Lachowicz w związku z zdalnym trybem prac komisji sprawdziła obecność radnych, odczytała pouczenie dotyczące ochrony danych  i przedstawiła porządek posiedzenia komisji:
 
1.Problematyka funkcjonowania jednostek oświatowych w Gminie Białe Błota, 
2.Sprawozdanie GOPS z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny, 
3.Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota, 
4.Finansowe oraz merytoryczne sprawozdanie dotyczące funkcjonowania GCK w Gminie Białe Błota, 
5.Sprawy bieżące. 
 
Ad. 3 
Inspektor Aneta Malcer przekazała, że programy często działają wspólnie i są wspólnie finansowane. W 2019 r. z programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystano 337 569,185 zł. Z programu Przeciwdziałania Narkomanii wykorzystano 10 763 zł. Środki przeznaczone na profilaktykę pochodzą z koncesji alkoholowych. Poinformowała, że od zeszłego roku wprowadzono obowiązek organizacji warsztatów rekomendowanych. 
W roku 2019 w szkołach odbyły się warsztaty pn. „Debata”. 
  
Radna Aleksandra Lubońska pytała, które klasy obejmował program „Debata”. 
  
Aneta Malcer odpowiedziała, że program obejmował VII i VIII klasy ze wszystkich szkół. Warsztaty „Debata” były prowadzone przez zewnętrzną firmę. 
  
Radna Aleksandra Lubońska pytała jakie zrealizowane  programy finansowała gmina. 
  
Aneta Malcer odpowiedziała, że Gmina finansowała warsztaty „Debata” oraz spektakle profilaktyczne realizowane w szkołach. Przekazała, że jest sporządzana diagnoza uzależnień na bazie której są pisane programy profilaktyczne. Pani Aneta Malcer mówiła również o organizacji wypoczynku letniego z programu profilaktycznego  gminy Białe Błota dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych nałogami. Poinformowała, że w 2019 roku na kolonie letnie wyjechało 60 dzieci, na koloniach został zrealizowany program profilaktyczny. 
Ponadto przekazała, że w roku 2019 odbyło się 14 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wezwano 53 osoby. Odbyły się 45 spotkania w związku z  założeniem Niebieskiej Karty. W wyniku prac komisji 3 osoby zostały skierowane  do wydania opinii przez biegłego sądowego. Pani Aneta Malcer przekazała, że przynajmniej raz w roku odbywają się szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Mówiła również o wspieraniu działań na rzecz stworzenia warunków do powstania alternatywnych miejsc pozaszkolnych, czyli spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Poinformowała, że w zeszłym roku podęto działania stworzenia nowej grupy terapeutycznej powstającej przy świetlicy w Cielu. Mówiła o doposażeniu oraz zakupie materiałów edukacyjnych dla palcówek lecznictwa odwykowego, z których korzystali mieszkańcy gminy. Wymieniła zadania realizowane przez GOPS do których należą: działalność i finansowanie świetlicy socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu, działalność grupy terapeutycznej w Łochowie i Lisim Ogonie. Przekazała, że GOPS we własnym zakresie organizuje półkolonie i zimowiska dla dzieci. Przedłożyła roczne sprawozdanie składane do Krajowego Biura ds. Narkomanii oraz sprawozdanie przesyłane do Państwowej Agencji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych. 
  
Ad. 1 
Patrycjusz Migawa Kierownik COEIS w Białych Błotach przekazał, że głównym problemem w gminie jest większa ilość dzieci wymagających opieki przedszkolnej w stosunku do  liczby miejsc w placówkach oświatowych. Do przedszkola „Wróżka” i do przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w Łochowicach podczas tegorocznej rekrutacji nie dostało się około 100 dzieci. W tej grupie najwięcej jest dzieci 3- letnich, co stanowi około 70%. Dla tych dzieci muszą zostać zorganizowane miejsca.  Można to rozwiązać poprzez pozyskanie miejsc w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inne samorządy lub stworzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach. Kierownik Patrycjusz Migawa mówił o zleceniu wykonania projektu funkcjonalno- użytkowego dotyczącego budowy 10 oddziałowego przedszkola  w Cielu. Stwierdził, że do budowy tego przedszkola musi dojść w perspektywie najbliższych lat. 
  
Wójt Gminy Dariusz Fundator poinformował, że w 2019 r. rozpoczęły się prace dotyczące strategii województwa kujawsko- pomorskiego. Gmina Białe Błota w strategii uwzględniła inwestycję kubaturową dot. budowy gminnego przedszkola. 
  
Patrycjusz Migawa mówił również o realizacji zadań oświatowych w okresie pandemii, informując, że zostały wykonane działania zmierzające do uzyskania informacji od rodziców zainteresowanych pobytem dzieci w placówkach. Na podstawie uzyskanych informacji zostały otwarte placówki dla najmłodszych dzieci. Zajęcia w przedszkolu i w szkole odbywają się zgodnie z wymogami sanitarnymi. Placówki są wyposażone w środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa. W szkołach realizowane jest zdalne nauczanie, nie ma problemu z dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 
  
Radna Aleksandra Lubońska przekazała, iż została podjęta decyzja, aby nie dokonywać zakupu tabletów graficznych dla nauczycieli klas młodszych. Proponowała, aby zastanowić się nad zakupem tabletów, które w późniejszym czasie mogłyby służyć uczniom do nauki.   
  
Patrycjusz Migawa mówił, że zostały skierowane zapytania do placówek oświatowych w celu uzyskania informacji jakiego sprzętu brakuje. Obecnie analizowane są koszty. 
  
Radna Aleksandra Lubońska pytała, czy jest możliwość zrefundowania nauczycielom pakietów internetowych.    
  
Patrycjusz Migawa mówił, że wystosuje zapytanie do placówek dot. sfinansowania pakietów. Następnie powrócił do omawiania potrzeb inwestycyjnych do których należy m. in.  kolejny etap wymiany instalacji elektrycznej w szkole, renowacja parkietu na sali gimnastycznej w budynku B, konieczność przearanżowania pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach. Przekazał, że w związku z rosnąca liczbą uczniów w całej gminie pojawił się problem z dostępem do sali gimnastycznej w Łochowie. W związku z tym powstała propozycja budowy drugiej sali gimnastycznej w szkole. Ponadto trwają prace nad budową miasteczka rowerowego - realizowany jest projekt tego zadania.  
  
Radna Anna Banaszek pytała, czy odbył się przetarg dotyczący budowy miasteczka rowerowego w Łochowie. 
  
Wójt Gminy Dariusz Fundator odpowiedział, że sprawa została skierowana do realizacji, została opracowana dokumentacja.   
  
Radna Magdalena Sznajder stwierdziła, że obecnie dzieci nie są dowożone do szkół. Pytała o oszczędności w związku z tą sytuacją. 
  
Patrycjusz Migawa mówił, że szacowane oszczędności mogą wynieść około 100 tys zł. Obecnie z dowodu korzysta kilka dzieci. 
  
Radna Aleksandra Lubońska prosiła o przygotowanie rejestru ilości uczniów dowożonych na konsultacje. 
  
Wójt Gminy Dariusz Fundator odpowiedział na pytanie dot. realizacji budowy miasteczka rowerowego informując, że został wyłoniony wykonawca i została podpisana umowa z terminem wykonania do końca sierpnia. 
  
Radna Aleksandra Lubońska pytała o oszczędności z opłat za prąd. 
  
Patrycjusz Migawa mówił, że obecnie jest w trakcie analizy  oszczędności za media. 
  
Ad. 2 
Bogusława Bajgot Kierownik GOPS w Białych Błotach przekazała informacje w sprawie realizacji programu Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Przekazała, że zostaną podpisane umowy z osobami, które wyraziły gotowość świadczenia takiej pracy. 
W założeniach w gminie Białe Błota pomocą zostanie objętych 20 osób niepełnosprawnych. Obecnie jest 13 zgłoszeń osób niepełnosprawnych  i 6 osób które zgłosiły udział do pracy. Usługi Ssystenta osoby niepełnosprawnej świadczone są w godzinach od 7 do 22 przez 7 dni w tygodniu. 
Radna Magdalena Sznajder pytała, czy pomieszczenia, które dotychczas zajmował ZWIUK zostaną przejęte przez GOPS.   
Bogusława Bajgot mówiła, że rozmawiała z Wójtem Gminy w tej sprawie. Obecnie pomieszczenia stoją puste, fizycznie jest to własność ZWIUK. 
  
Ad. 4 
Violetta Drążkowska Kierownik GCK w Białych Błotach przedstawiła sprawozdanie dotyczące funkcjonowania GCK w 2019 roku. 
  
Radna Anna Banaszek pytała o obsługę informatyczną w GCK. 
  
Violetta Drążkowska odpowiedziała, że funkcjonuje obsługa informatyczna oraz prawna. Informatyk zajmuje się obsługą strony internetowej i wszelkimi sprawami związanymi z funkcjonowaniem systemu informatycznego. GCK zatrudnia prawnika, który pracuje dla potrzeb GCK przy zawieraniu np. umów najmu, umów związanych z koncertami. GCK nie korzysta z obsługi prawnej Urzędu Gminy. Kierownik GCK p. Violetta Drążkowska mówiła o kwocie 71 000 zł w pozycji-  zakup wyposażenia, informując, że  jest to związane z świetlicą w Cielu. Obiekt został wyposażony w stoły, krzesła, doposażono pracownię ceramiczną, zakupiono sztalugi, doposażono pracownię muzyczną, zakupiono mobilne nagłośnienie oraz namioty w celu organizacji imprez plenerowych. 
Na tym zakończono posiedzenie komisji. 
Protokołowała: 
A.Cabańska
 
 
                                                                                  Przewodnicząca Komisji:
                                                                                       Karolina Lachowicz

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (4 czerwca 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (4 czerwca 2020, 14:37:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235