Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 24.08.2020 r., od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a

nagranie

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota z dnia 24.08.2020 r., od godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, 
ul. Guliwera 4a 
 
            W posiedzeniu uczestniczyli: przewodnicząca komisji Karolina Lachowicz, radna Magdalena Sznajder, radna Kamilla Grzelak, radna Aleksandra Lubońska, radny Sławomir Ossowski, radny Zbigniew Moroz, radna Maria Wolsztyńska Kierownik GOPS Michał Borkowski, Zastępca Kierownika GOPS Alicja Piskuła, Kierownik COEIS Patrycjusz Migawa, inspektor Jacek Kot.
Nieobecny radny Jacek Krzyżanowski
Przewodnicząca Komisji p. Karolina Lachowicz w związku z zdalnym trybem prac komisji sprawdziła obecność radnych, odczytała pouczenie dotyczące ochrony danych  i przedstawiła porządek posiedzenia komisji:
 
1. Przygotowanie szkół z terenu Gminy Białe Błota do nowego roku szkolnego 2020/2021,
2. Problematyka funkcjonowania GOPS w Gminie Białe Błota,
3. Sprawy bieżące,
4. Materiały na sesję.
 
Ad. 3
Inspektor p. Jacek Kot przedstawił temat programów zdrowotnych, informując że uchwałą Rady Gminy zostały przyjęte do realizacji dwa programy polityki zdrowotnej. Został rozstrzygnięty jeden konkurs, został wybrany realizator dot. programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Białe Błota na lata 2020-2025. Drugi Program dot. profilaktyki walki z otyłością wśród uczniów klas 1-8 Szkół Podstawowych na terenie Gminy Białe Błota nie został rozstrzygnięty. Dnia 30.07.2020r. został ogłoszony konkurs na wybór  realizatora, nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym Wójt podjął decyzję o ponownym ogłoszeniu konkursu. Termin rozstrzygnięcia to 07.09.2020r. Proponuje się, aby do tego czasu przygotować inny program polityki zdrowotnej dot. realizacji szczepień przeciwko grypie dla osób 65 plus. 
Radna Maria Wolsztyńska pytała, kto był członkiem  komisji konkursowej 
Pan Jacek Kot odczytał treść zarządzenia nr 49  którym powołano skład komisji, następnie odczytał skład komisji.   
Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że radna Karolina Lachowicz będąca w składzie komisji konkursowej jest w pewien sposób powiązana z osobą, która ten konkurs wygrała. Uważa, że radna w tym przypadku nie powinna brać udziału w posiedzeniu komisji konkursowej. 
Przewodnicząca Komisji p. Karolina Lachowicz odpowiedziała, że jako członek komisji podpisała oświadczenie o bezstronności i poufności członka komisji konkursowej. 

Ad. 2
Kierownik GOPS p. Michał Borkowski poinformował, że GOPS przeniósł się do nowej części budynku, gdzie wcześniej funkcjonował ZWIUK. W pomieszczeniach tych  wykonano remont. Mówił o projektach, które obecnie są realizowane przez GOPS, o pracowniczych planach kapitałowych. Kierownik GOPS zaprosił członków komisji do odwiedzenia placówek m. in WTZ, świetlic działających przy GOPS. Mówił o placu zabaw w Cielu, który ulega dewastacji, stwierdziła, że należałoby się zastanowić, czy place zabaw powinny być w gestii GOPS, czy być może powinny być  przekazane do COEIS. 
  
Ad. 1
Kierownik Centrum Edukacji i Sportu p. Patrycjusz Migawa przedstawił informacje dot. przygotowania szkół z terenu Gminy Białe Błota do nowego roku szkolnego z podziałem na placówki. Poinformował, że w Przedszkolu „Wróżka” wykonano remonty szatni i dwóch sal, została wyposażona kancelaria. Zaplanowano remont i wyposażenie gabinetu psychologicznego, rozbudowę monitoringu, pomalowanie altanki ogrodowej, zakup klimatyzatorów do sali kancelarii, zakup drzwi wejściowych do przedszkola. W Szkole Podstawowej w Przyłękach wyremontowano pomieszczenia, wymalowano 3 sale lekcyjne oraz dwa korytarze, zaadoptowano zaplecze na szatnię, zagospodarowano tereny zielone wokół starych budynków szkoły, wykonano zabezpieczenie wejścia do szkoły, została wymieniona wykładzina w 3 salach, sekretariat został przeniesiony do innego pomieszczenia, rozbudowano monitoring. Ponadto zostanie wykonany chodnik w ciągu komunikacyjnym między parkingiem, a budynkiem nr 1 szkoły, zostanie utworzona zielona klasa, będzie to miejsce na zewnątrz szkoły, gdzie będą prowadzone lekcje. Zostanie utworzona przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Magia Drzew” W Szkole Podstawowej w Łochowie wymalowano 9 sal i klatkę schodową w segmencie C, wymieniono podłogi w świetlicy szkolnej, szatni, toalecie w budynku B, zainstalowano klimatyzację w bibliotece szkolnej, wykonano ściankę działową na korytarzu segmentu A, zmieniono organizację biblioteki szkolnej, przystosowano sale gimnastyki korekcyjnej na sale lekcyjną dla klasy I, zdemontowano i zutylizowano piec w starej kotłowni oraz jeden z garaży. Zaplanowana jest modernizacja szkolnej sieci bezprzewodowego Internetu, demontaż dwóch garaży blaszanych z terenu szkoły. W Szkole Podstawowej w Białych Błotach w auli została zamontowana klimatyzacja, pomalowano sale i korytarze w budynku C, do końca wakacji zostanie zakończona wymiana instalacji elektrycznej, remont i modernizacja gabinetu pedagogów, wymiana lamp w budynku B. Zakończona zostanie wymiana lamp na parterze w salach i korytarzu budynku B oraz w szatni. W Żłobku w Zielonce wymalowano sale w celu adaptacji na sale dziennego pobytu, został przeniesiony sprzęt do rehabilitacji, uzyskano zgodę na zwiększenie liczby miejsc w Żłobku. Urządzono salę rehabilitacji w filii w Zielonce. Kierownik COEiS przekazał również informację dot. przygotowania placówek do nowego roku szkolnego. Przekazał, że zakupiono środki dezynfekujące, środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki). Mówił, że nie wszystkie wytyczne GIS  zostaną zrealizowane co dotyczy szatni, które zgodnie z wytycznymi powinny być udostępnione w co drugim miejscu. Stwierdził, że zostaną wystosowane pisma do Sanepidu o wyrażenie zgody na prowadzenie nauczania hybrydowego. 
Radna Aleksandra Lubońska pytała w jaki sposób będą przebiegały przerwy w szkołach. 
Pan Patrycjusz Migawa przekazał, że jeżeli będzie zgoda Sanepidu na prowadzenie nauczania hybrydowego to uczniowie będą w salach gdzie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne, natomiast  przy sprzyjającej pogodzie uczniowie będą przebywać na zewnątrz.   
Radna Aleksandra Lubońska pytała  w jaki sposób dzieci będą korzystały z obiadów.             
Pan Patrycjusz Migawa odpowiedział, że dzieci będą spożywać posiłki  w salach, obiady będą w jednorazowych pojemnikach. 
Radny Sławomir Ossowski pytał, czy są ustalenia dot. dezynfekcji pojazdów przewożących uczniów do szkoły i czy jest możliwość rozsadzenia uczniów w autobusie.   
Pan Patrycjusz Migawa mówił, że dzieci przyjeżdżają na zajęcia na daną godzinę i w autobusie  będzie ich mniej. Dezynfekcja pojazdów należy do czynności przewoźnika i powinna być dokonywana w przerwach między kursami autobusu. 
Następnie Przewodnicząca Komisji p. Karolina Lachowicz przytoczyła treść wniosku  mieszkanki   w sprawie nieprawidłowej działalności lekarza z Przychodni Lekarskiej w Białych Błotach. Wnioskodawca pisma prosi  o przyjrzenie się osobie wskazanego lekarza, jak również działalności Przychodni. 
Radna Aleksandra Lubońska mówiła o zdalnych wizytach lekarskich. Pytała, czy w jakiś sposób będzie to usprawnione. 
Radna Maria Wolsztyńska pytała, czy Przychodnia Lekarska jest przygotowana na przyjmowanie pacjentów z koronawirusem? Czy jest wydzielona izolatka? 
Radna Karolina Lachowicz mówiła, że rozmawiała z dyrektorem Centrum Medycznego i przekazała, że udzielanie świadczeń lekarskich pozostanie w trybie zdalnym, czyli poprzez teleporadę, weryfikację objawów i dalszą kwalifikację. 
Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że budynek w którym znajduje się przychodnia jest dzierżawiony od Gminy i lekarz jest zobowiązany, aby udzielać informacji. Stwierdziła, że rozmowa z Doktorem Centrum Medycznego  byłaby wskazana w celu uspokojenia pacjentów. Proponowała zorganizowanie takiego spotkania.   
Radna Aleksandra Lubońska mówiła o trudnościach z połączeniem telefonicznym do przychodni. Proponowała, aby uaktywnić dodatkową linię telefoniczną, która usprawniłaby prace.   
Przewodnicząca Komisji p. Karolina Lachowicz przychyliła się do propozycji zorganizowania spotkania Doktora Centrum Medycznego  Ikar z członkami Komisji. 
Na tym zakończono posiedzenie komisji
Protokołowała:
A.Cabańska
                                                                                  Przewodnicząca Komisji 
                                                                                      Karolina Lachowicz

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (28 sierpnia 2020)
Opublikował: Anna Cabańska (28 sierpnia 2020, 08:45:35)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (31 sierpnia 2020, 08:55:01)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 110