zamówienie na:

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT+AKTUALIZACJA FORMULARZA OFERTOWEGO!!!!Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota dla Sektora I i II

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.46.2019.ZP1
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 24 czerwca 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Komisja proponuje wybrać najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: 1) Uzasadnienie faktyczne: Jedyna, niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100,00 punktów zgodnie z zastosowanymi nw. kryteriami oceny ofert. 2) Uzasadnienie prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP, przy zastosowaniu art. 24aa UPZP, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 1. cena – 60% (pkt), 2 mycie i dezynfekcja kontenerów i pojemników na odpady komunalne zmieszane– 20% (pkt), 3. aspekt środowiskowy: emisja spalin- 20% (pkt).  
Data wszczęcia postępowania: 17.05.2019 r. 
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota 
Przedmiot zamówienia:Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota dla Sektora I i II.
Krótki opis przedmiotu zamówienia Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota dla:
a) Sektora I-Białe Błota, Trzciniec, Przyłęki , Prądki,  Ciele, Zielonka,  Kruszyn Krajeński  z wyjątkiem ul. Łochowskiej, ul. Usługowej, ul. Kolejowej, ul. Przemysłowej, ul. Patrolowej, ul. Wjazdowej,  ul. Wyjazdowej i  Szosy Szubińskiej ( lewa strona numery parzyste),
b) Sektora II- Łochowo, Łochowice, Murowaniec, Drzewce, Lisi Ogon, Lipniki, Kruszyn Krajeński  ul. Łochowska, ul. Usługowa,  ul. Kolejowa,  ul. Przemysłowa, ul. Patrolowa, ul. Wjazdowa,  ul. Wyjazdowa i  Szosa Szubińska ( lewa strona numery parzyste). i II.
Numer referencyjny sprawy: RZP.271.46.2019.ZP1 
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy (jednak nie wcześniej niż od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:
a) dla Sektora I- 100.000,00 zł (słownie sto tysięcy złotych 00/100),
b) dla Sektora II- 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium mycie i dezynfekcja kontenerów i pojemników na odpady komunalne zmieszane – (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 %(pkt), 3. Kryterium aspekt środowiskowy: emisja spalin – (oznaczenie AŚ) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 %(pkt)  
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 lub Karolina Gaca/Jadwiga Tomaszewska: , tel. 52 323 90 82
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 24.06.2019 r., do godz. 10:00  
Rodzaj zamówienia   Usługa
Procedura Przetarg nieograniczony 
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych 
Pełna treść ogłoszenia  ogłoszenie o zamówieniu (146kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (1165kB) zip  
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  
Wyjaśnienia treści SIWZ Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i ZMIANĄ Nr 1 treści SIWZ z dnia 14.06.2019 (2472kB) zip + sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18.06.2019 r. (78kB) pdf
Zmiana treści SIWZ 
Informacja do SIWZ informacja do SIWZ z dnia 17.06.2019 r. (aktualizacja formularza ofertowego) (271kB) zip  
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (623kB) pdf      
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej- Sektor I (416kB) pdf zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej- Sektor II (416kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (17 maja 2019, 21:29:23)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (20 sierpnia 2019, 15:07:48)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty (dla Sektora I i II)

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1358