Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy i Świetlicy Socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu - w systemie zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.60.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 28 listopada 2019  10:00Data wszczęcia postępowania
31.05.2019 r.

Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia
Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy i Świetlicy Socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu  - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, polegających na termomodernizacji budynku  Środowiskowego Domu Samopomocy
i Świetlicy Socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu  wraz
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają dokumenty stanowiące integralną część SIWZ    

Inne informacje
Zamawiający planuje pozyskanie części środków na realizację niniejszego zamówienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19).

Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania
o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia

Numer referencyjny sprawy RZP.271.60.2019.ZP2

Termin realizacji zamówienia
do 10 miesięcy od dnia podpisania Umowy

Wadium
Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium
w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, jednakowe dla każdej ulicy, kryteria oceny ofert:
1.     Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi
i maksymalna liczba punktów – 60 % (max 60 pkt),
2.     Kryterium doświadczenie Projektanta – (oznaczenie DP) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt),
3.     Kryterium doświadczenie Kierownika robót – (oznaczenie DK) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt).  

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Monika Dominikowska
inwestycje@bialeblota.eu ; monika.dominikowska@bialeblota.eu
52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7,
86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat).
Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2019 r. godz. 10:00.    

Rodzaj zamówienia  
Roboty budowlane

Procedura
Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia   ogłoszenie o zamówieniu (415kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  SIWZ wraz z załącznikami

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  

Zmiany treści SIWZ  

Informacja z otwarcia ofert  

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania  

Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (31 maja 2019, 11:50:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 472

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij