zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Myśliwskiej w Cielu

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.64.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 4 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 2 złożoną przez Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz – Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn, z ceną brutto 39 360,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt 00/100)  
Data wszczęcia postępowania
24.06.2019 r.

Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy  Myśliwskiej w Cielu

Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy  Myśliwskiej w Cielu. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały w załącznikach do SIWZ

Numer referencyjny sprawy
RZP.271.64.2019.ZP2

Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 30 grudnia 2019 roku.  
Za termin realizacji uznaje się uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji (zgłoszenie lub pozwolenie na budowę, decyzja ZRID).

Wadium
Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 1 200,00 PLN (słownie złotych:  jeden tysiąc dwieście 00/100)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny:
1.         Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),
2.         Kryterium doświadczenie Projektanta drogowego – (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (max 40 pkt),

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Monika Dominikowska inwestycje@bialeblota.eu  ;  monika.dominikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 04.07.2019 r., do godz. 10:00 

Rodzaj zamówienia  
Usługi

Procedura
Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia 
ogłoszenie o zamówieniu (416kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
SIWZ wraz z załącznikami

 

Informacja z otwarcia ofert  

informacja z otwarcia ofert (321kB) pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  

zawiadomienie o wyborze oefrty najkorzystniejszej (382kB) pdf


informacja o podpisaniu umowy
umowę ws. realizacji zamówienia podpisano w dniu 01.08.2019 r.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:    ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (289kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (24 czerwca 2019, 07:10:45)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (5 sierpnia 2019, 15:08:16)
Zmieniono: informacja o podpisaniu umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 480