zamówienie na:

UWAGA!!!! KOLEJNA!!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! Modernizacja oraz budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części:

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.68.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 17 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: W zakresie części 1 – modernizacja oświetlenia drogowego Ofertę nr 6 złożoną przez Konsorcjum w składzie: SerwisDrogowy.pl Sp. z o.o., ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las ; Voltea Poland Sp. z o.o., ul. Bydgoska 19a, 86-065 Lisi Ogon, z ceną brutto 2 377 399,35 zł (słownie złotych: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć 35/100). W zakresie części 2 – budowa oświetlenia drogowego SP-INSTAL, ul. Długa 6 lok. 5, 95-100 Zgierz z ceną brutto 373 005,62 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięć 62/100).  
Data wszczęcia postępowania
27.06.2019 r.
 
Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
 
Przedmiot zamówienia
Modernizacja oraz budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części:
Część 1 – Modernizacja oświetlenia drogowego,
Część 2 – Budowa oświetlenia drogowego


 
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy Pzp, w związku z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), polegające na modernizacji oraz rozbudowie oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota.
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały w załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część, tj.:
1.        we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
2.         w opisie przedmiotu zamówienia, w tym Dokumentacji Projektowej (DP), oraz audycie energetycznym, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ;
3.         we wzorze kosztorysu ofertowego, stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ

 
Numer referencyjny sprawy
RZP.271.68.2019.ZP2
 
Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 30 czerwca 2021 r.

 
Wadium

Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium oddzielnie dla każdej części w niżej wymienionych wysokościach:
Dla części 1 – w wysokości 50 000,00 PLN (słownie złotych:  pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
Dla części 2 – w wysokości 10 000,00 PLN (słownie złotych:  dziesięć tysięcy 00/100)
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, dla każdej części oddzielnie, Zamawiający stosować będzie następujące, jednakowe dla każdej części, kryteria oceny:
1.         Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (pkt),
2.         Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt)
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Monika Dominikowska inwestycje@bialeblota.eu  ;  monika.dominikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62
 
Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 17.02.2020 r. godz. 10:00
 
Rodzaj zamówienia  

Robota budowlana
 
Procedura

Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia 

pełna treść ogłoszenia (432kB) pdf

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

SIWZ z załącznikami
 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  

wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 05.07.2019 (463kB) pdf
wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 01.10.2019 (1096kB) pdf
wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 30.12.2019 (2856kB) pdf
OPZ (55kB) word
opz (75kB) excel
audyt (1502kB) pdf
 
Zmiany treści SIWZ  
zmiana terminu skladania i otwarcia ofert (327kB) pdf
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (199kB) pdf

(30.01.2020)   wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianami - UWAGA -  zmiana terminu realizacji oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany treści SIWZ (3905kB) pdf
Audyt energetyczny (1502kB) pdf
OPZ (55kB) word
zał. 1 do OPZ (75kB) excel
wykaz punktów ... (36kB) excel
ujednolicony projekt umowy (434kB) word
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30.01.2020 (241kB) pdf

(03.02.2020)   wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianami

wyjaśnienia oraz zmiany SIWZ z dnia 03.02.2020 (585kB) pdf

(07.02.2020) wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianami

wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianami z dnia 07.02.2020 (1231kB) pdf
opzdot. robót niekwalifikowanych (2828kB) pdf
 

11.02.2020   zmiana SIWZ - zmiana terminu skladania ofert

zmiana terminu składania ofert (330kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogloszenia z dnia 11.02.2020 (239kB) pdf

12.02.2020  wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ (601kB) pdf
opz kwalifikowane (5448kB) pdf
opz niekwalifikowane (2610kB) pdf


Informacja z otwarcia ofert  
 
informacja z otwarcia ofert (886kB) pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu ofert (1464kB) pdf


informacja o zawarciu umowy:
umowy ws realizacji zamówienia zawarto w dniu 26.03.2020 r.ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (260kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (27 czerwca 2019, 12:18:12)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (8 kwietnia 2020, 07:52:47)
Zmieniono: ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2987