zamówienie na:

Wymiana instalacji elektrycznych na stołówce oraz kuchni wraz z robotami wykończeniowymi w budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne'a w Białych Błotach.

zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a Adres: ul. Centralna 27; 86-005 Białe Błota telefon: 52 381 40 11, faks 52 381 40 11
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/2019
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 19 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Komisja proponuje wybrać najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez: Zakład Remontowo-Budowlany „ADEX” Dariusz Dudkiewicz, ul. Pałucka 11, 89-200 SZUBIN Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: 1) Uzasadnienie faktyczne: Jedyna, niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100,00 punktów zgodnie z zastosowanymi nw. kryteriami oceny ofert. 2) Uzasadnienie prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP, przy zastosowaniu art. 24aa UPZP, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 1. cena – 60% (pkt), 2 okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane– 40% (pkt),  
Data wszczęcia postępowania: 04.07.2019 r. 
Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a Adres: ul. Centralna 27; 86-005 Białe Błota 
Przedmiot zamówienia: Wymiana instalacji elektrycznych na stołówce oraz kuchni wraz z robotami wykończeniowymi w budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne'a w Białych Błotach.
Krótki opis przedmiotu zamówienia:Wymiana instalacji elektrycznych na stołówce oraz kuchni wraz z robotami wykończeniowymi w budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne'a w Białych Błotach.
Numer referencyjny sprawy: 1/2019
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 24.08.2019 r.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienie wadium w ww. postępowaniu
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: rzy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt) 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 lub Danuta Ferenstein: tel. tel. 52 349 42 23
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a Adres: ul. Centralna 27; 86-005 Białe Błota , pokój nr 100 (sekretariat), do dnia 19.07.2019 r., do godz. 12:00  
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Procedura Przetarg nieograniczony 
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych 
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (282kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (223kB) zip    
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
Wyjaśnienia treści SIWZ  
Zmiana treści SIWZ 
Informacja do SIWZ 
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (274kB) pdf
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (374kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (4 lipca 2019, 21:26:29)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (23 lipca 2019, 16:11:00)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 271