zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.75.2019.ZP1
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 12 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum firm: 1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SANITRANS Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 86-005 BIAŁE BŁOTA 2) Zakład Gospodarki Odpadami GREEN Sp. z o.o., ul. Smukalska 19, 86-032 NIEMCZ Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: 1) Uzasadnienie faktyczne: Jedyna, niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100,00 punktów zgodnie z zastosowanymi nw. kryteriami oceny ofert. 2) Uzasadnienie prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP, przy zastosowaniu art. 24aa UPZP, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj I. cena — 60% (pkt), 2.częstotliwość odbierania odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych oraz odpadów budowlanych z PSZOK-u- 20% (pkt), 3) aspekt środowiskowy: emisja spalin- 20% (pkt).  
Data wszczęcia postępowania: 05.07.2019 r. 
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota 
Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Numer referencyjny sprawy: RZP.271.75.2019.ZP1 
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 31.12.2020 r.
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 12.000,00 zł (słownie dwanaście tysięcy złotych 00/100),
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium częstotliwość odbierania odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych oraz odpadów budowlanych z PSZOK-u – (oznaczenie B) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 %(pkt), 3. Kryterium aspekt środowiskowy: emisja spalin – (oznaczenie AŚ) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 %(pkt)  
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 lub Michał Sidor: , tel. 52 323 90 68
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 12.08.2019 r., do godz. 10:00  
Rodzaj zamówienia   Usługa
Procedura Przetarg nieograniczony 
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych 
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (131kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (248kB) zip
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  
Wyjaśnienia treści SIWZ  
Zmiana treści SIWZ 
Informacja do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (425kB) pdf      
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania zawiadomienie o wyborze oferty (435kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (5 lipca 2019, 11:04:44)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (24 września 2019, 12:05:44)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 649