zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.45.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 23 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 1 złożoną przez Zakład Usług Wodno – Wodociągowych CZAJKOWSKI Sp. z o.o., ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica, z ceną brutto 1 934 495,98 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć 98/100)  
Data wszczęcia postępowania …
05.07.2019 r.

Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota

Przedmiot zamówienia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami
w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie

Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy Pzp,
w związku z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), polegające na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lisi Ogon
w gminie Białe Błota wraz z tłoczniami, wykonaniem przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy działek prywatnych zakończonych korkiem oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia. UWAGA!  Wykonawca ma obowiązek ścisłej współpracy z archeologiem zatrudnionym przez Zamawiającego sprawującym nadzór archeologiczny nad robotami ziemnymi oraz wykonawcą robót związanych z budową drogi S-5.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały w SIWZ

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Numer umowy : 00087-65150-UM0200100/17 Numer referencyjny sprawy RZP.271.45.2019.ZP2

Termin realizacji zamówienia
 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy

Wadium
Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: 1.     Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (pkt), 2.     Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt),

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Monika Dominikowska
inwestycje@bialeblota.eu ; monika.dominikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat),
do dnia 23.07.2019 r., do godz. 10:00  

Rodzaj zamówienia  
Roboty budowlane

Procedura
Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych

Pełna treść ogłoszenia 
ogłoszenie o zamówieniu (425kB) pdf

zmiany ogłoszenia
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (244kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
siwz z załącznikami 


wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianami
wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianami (2817kB) pdf

wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 18 lipca 2019 (401kB) pdf

informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert (385kB) pdf

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (570kB) pdf

informacja o podpisaniu umowy

umowę ws realizacji zamówienia podpisano w dniu 19.08.2019 r.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udzieleniu zamowienia (256kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (5 lipca 2019, 14:55:41)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (6 września 2019, 12:59:21)
Zmieniono: informacja o podpisaniu umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 703