zamówienie na:

Dowożenie uczniów z terenu Gminy Białe Błota do placówek oświatowych

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.77.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 19 lipca 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 58, 85-097 Bydgoszcz, z ceną brutto 824 580,00 zł (słownie złotych: osiemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt 00/100).  

Data wszczęcia postępowania
11.07.2019 r.
 
Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota 
Przedmiot zamówienia
Dowożenie uczniów z terenu Gminy Białe Błota do placówek oświatowych  
 
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Białe Błota. W zakres usługi wchodzi przewóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych i ich odwóz po zajęciach do miejsca zamieszkania.
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały
w załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część, tj.:
we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
Numer referencyjny sprawy RZP.271.77.2019.ZP2
 
Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2020 roku

Wadium
Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych, 00/100).
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny:
1.     Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),
2.     Kryterium aspekty środowiskowe (ochrona środowiska) – (oznaczenie O) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 10 % (max 10 pkt),
3.     Kryterium Parametry techniczne – (oznaczenie T) znaczenie wagi
i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt)
4.     Kryterium Czas podstawienia autobusu zastępczego - (oznaczenie AZ) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 10 % (max 10 pkt)  

 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Monika Dominikowska monika.dominikowska@bialeblota.eu ; 52 323 90 62
 
Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat)
Termin składania ofert upływa w dniu 19 lipca 2019 r. godz. 10:00  
 
Rodzaj zamówienia  
usługi
 
Procedura
Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia
  ogłoszenie o zamówieniu (411kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ z załącznikami (3898kB) zip

wyjaśnienia treści SIWZ (treść zapytań wraz z wyjaśnieniami)
wyjaśnienia treści SIWZ (342kB) pdf

informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert (340kB) pdf

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (464kB) pdf

informacja o podpisaniu umowy
umowę ws realizacji zamówienia podpisano w dniu 20.08.2019 r.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (224kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (11 lipca 2019, 14:46:30)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (9 września 2019, 13:39:07)
Zmieniono: informacja o podpisaniu umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 535