zamówienie na:

Budowa ulicy Wycieczkowej w Łochowie

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.71.2019.ZP3
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 8 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 1 złożoną przez SZUBARGA BUILDING GROUP Sp. z o.o., z ceną brutto 1.335.780,02 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 02/100). Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – 40% (max 40 pkt.) 

Data wszczęcia postępowania
18.07.2019 r.
 
Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota 
Przedmiot zamówienia
Budowa ul. Wycieczkowej w Łochowie.
 
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy Pzp, w związku z art. 3  pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), polegające na budowie ulicy Wycieczkowej w Łochowie- zakres projektu drogowego od km 0+285,70 do km 0+484,90 /od ulicy Biwakowej do ulicy Bukowej/, zakresu projektu kanalizacji deszczowej od studni D-6 /włącznie/  do wylotu /Kanał Notecki/).
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały
w załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część, tj.:
·         we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
·         w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ
Numer referencyjny sprawy RZP.271.71.2019.ZP3
 
Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wadium
Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny:
1.     Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),
2.     Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (oznaczenie G)- znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt).
 
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Claudia Jesa, e-mail: claudia.jesa@bialeblota.eu; tel. 52 323 90 62
 
Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota,
pokój nr 22 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa w dniu 08 sierpnia 2019 r. godz. 10:00  
 

Rodzaj zamówienia  
Roboty budowlane
 
Procedura
Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia
Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu (3257kB) pdf
Zmiana treści ogłoszenia
Zmiana treści ogłoszenia (434kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SIWZ
Projekt umowy (516kB) pdf
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy 
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy (328kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (398kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (543kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Claudia Jesa
Opublikował: Claudia Jesa (18 lipca 2019, 10:32:28)

Ostatnia zmiana: Claudia Jesa (28 sierpnia 2019, 14:08:51)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 895