zamówienie na:

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!! Stworzenie strefy przyrodniczo – edukacyjnej w Białych Błotach Pszczeli Zakątek w systemie zaprojektuj i wybuduj.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.80.2019.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 22 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: PRIM Sp. z o.o. sp.k., ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: 1) Uzasadnienie faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100,00 punktów zgodnie z zastosowanymi nw. kryteriami oceny ofert. 2) Uzasadnienie prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP, przy zastosowaniu art. 24aa UPZP, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 1. cena – 60% (pkt), 2 okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane– 40% (pkt).  
Data wszczęcia postępowania: 25.07.2019 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Stworzenie strefy przyrodniczo – edukacyjnej w Białych Błotach Pszczeli Zakątek w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Krótki opis przedmiotu zamówienia Stworzenie strefy przyrodniczo – edukacyjnej w Białych Błotach Pszczeli Zakątek w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Numer referencyjny sprawy: RZP.271.80.2019.ZP1
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 13.12.2019 r.
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt)
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 lub Sonia Topolewska: sonia.topolewska@bialeblota.eu, tel. 52 323 90 65
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 22.08.2019 r., do godz. 10:00 
Rodzaj zamówienia   Robota budowlana
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia
ogłoszenie o zamówieniu (397kB) pdf

zmiana ogłoszenia:
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.08.2019 (240kB) pdf

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.08.2019 (240kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
Wyjaśnienia treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ
zmiana treści SIWZ (452kB) pdf

wyjaśnienie treści SIWZ wraz ze zmianą terminu skladania i otwarcia ofert (1233kB) pdf
załącznik zestawienie (11kB) excel
wyjaśnienia i ZMIANA Nr 3 treści SIWZ (677kB) zip
Informacja do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (601kB) pdf
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania zawiadomienie o wyborze oferty (427kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (25 lipca 2019, 12:13:35)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (10 września 2019, 16:46:16)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 732