zamówienie na:

Budowa łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney’a) w Przyłękach.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.86.2019.ZP3
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 3 października 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 4 złożoną przez DROMAKS Piotr Myszkier ul. Żytnia 25, 85- 356 Bydgoszcz, z ceną brutto 217 251,91 zł (słownie złotych: dwieście siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden 91/100). Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich ofert złożonych w postępowaniu. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ  

Data wszczęcia postępowania
17.09.2019 r.

 
Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota 

Przedmiot zamówienia
Budowa łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney’a) w Przyłękach.

Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 8 UPZP, w związku z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), polegające na Budowie łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney’a) w Przyłękach.
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały w załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część, tj.:
 
1.    we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
2.    w Dokumentacji Projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (ST), stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ;
3.    we wzorze kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ,
które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.bip.bialeblota.pl
 
Numer referencyjny sprawy RZP.271.86.2019.ZP3
 
Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wadium
Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 4.500 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny:
1.     Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),
2.     Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (oznaczenie G)- znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt).
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Claudia Jesa, e-mail: claudia.jesa@bialeblota.eu; tel. 52 323 90 62
 
Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat)
Termin składania ofert upływa w dniu 03 października 2019 r. godz. 10:00  
 
Rodzaj zamówienia  
Roboty budowlane
 
Procedura

Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia
  Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu (3149kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SIWZ 86
Informacja z otwarcia ofert
  Informacja z otwarcia ofert (355kB) pdf

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (427kB) pdf

umowę ws realizacji zamówienia zawarto w dniu 23.10.2019 r.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (255kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Claudia Jesa
Opublikował: Claudia Jesa (17 września 2019, 14:54:28)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (29 października 2019, 08:47:26)
Zmieniono: informacja o zawarciu umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 504