zamówienie na:

UWAGA!!! ZMIANA KOSZTORYSU OFERTOWEGO!! Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.90.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 4 października 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 7 złożoną przez Konsorcjum w składzie DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz- Lider Konsorcjum,; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE Sp. z o.o., ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz- Partner Konsorcjum,; Kormost Sp. z o.o., ul. Glinki 144, 85-861 Bydgoszcz- Partner Konsorcjum, z ceną brutto 7 793 396,43 zł (słownie złotych: siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć 43/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ  

Data wszczęcia postępowania
18.09.2019 r.
 
Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
 
Przedmiot zamówienia

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński
 
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II - III SIWZ oraz w kosztorysie ofertowym
 
Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
 
Numer referencyjny sprawy
RZP.271.90.2019.ZP2
 
Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby roboty zostały ukończone w terminie: do 31 sierpnia 2020 r
 
Wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 120 000,00 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy 00/100)
 
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1)      Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (pkt)
2)      Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (pkt)
3)    Kryterium  doświadczenie Kierownika Budowy branży drogowej – (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (pkt)
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Monika Dominikowska inwestycje@bialeblota.eu  ;  monika.dominikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62
 
Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 04.10.2019 r. godz. 10:00
 
Rodzaj zamówienia  
Robota budowlana
 
Procedura
Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia 
 
ogłoszenie o zamówieniu (411kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 
SIWZ

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  
 
Zmiany treści SIWZ  

wyjaśnienia treści SIWZ wraz ze zmianami (562kB) pdf
UJEDNOLICONY KOSZTORYS OFERTOWY (138kB) plik
 
Informacja z otwarcia ofert  
  Informacja z otwarcia ofert (725kB) pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (698kB) pdf  

umowę ws realizacji zamówienia podpisano w dniu 06.11.2019 r.
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (257kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (18 września 2019, 13:24:21)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (19 listopada 2019, 16:43:03)
Zmieniono: informacja o zawarciu umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2010