zamówienie na:

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT+ZMIANA FORMULARZA CENOWEGO!!!! Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników oraz dostawa, ustawienie, dzierżawa, utrzymywanie i opróżnianie koszy ulicznych z odpadów wraz z ich zagospodarowaniem w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na część I i II

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.89.2019.ZP1
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 8 listopada 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Komisja proponuje wybrać najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: 1) Uzasadnienie faktyczne: Jedyna (dla części II), niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100,00 punktów zgodnie z zastosowanymi nw. kryteriami oceny ofert. 2) Uzasadnienie prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP, przy zastosowaniu art. 24aa UPZP, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 1. cena – 60% (pkt), 2. aspekt środowiskowy: emisja spalin- 40% (pkt). Powtórzenie czynności wyniku postępowania- unieważnienie części I: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. Powody unieważnienia postępowania: Podstawa unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie unieważnienia: W postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  
Data wszczęcia postępowania: 24.09.2019 r. 
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota 
Przedmiot zamówienia:Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników oraz dostawa, ustawienie, dzierżawa, utrzymywanie i opróżnianie koszy ulicznych z odpadów wraz z ich zagospodarowaniem w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na część I i II
Krótki opis przedmiotu zamówienia Wywóz i zagospodarowanie odpadów z pojemników oraz dostawa, ustawienie, dzierżawa, utrzymywanie i opróżnianie koszy ulicznych z odpadów wraz z ich zagospodarowaniem w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na część I i II
Numer referencyjny sprawy: RZP.271.89.2019.ZP1 
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy (jednak nie wcześniej niż od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r.
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:
a) dla części I- 6.000,00 zł (słownie sześć tysięcy złotych 00/100),
b) dla Sektora II- 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium aspekt środowiskowy: emisja spalin – (oznaczenie AŚ) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt)  
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 lub Karolina Swoboda: , tel. 52 323 90 96
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 08.11.2019 r., do godz. 10:00  
Rodzaj zamówienia   Usługa
Procedura Przetarg nieograniczony 
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych 
Pełna treść ogłoszenia
ogłoszenie o zamówieniu (147kB) pdf
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (74kB) pdf
sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu II (69kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (238kB) zip
Uzupełnienie dokumentacji OPZ- zał nr 2 uzupełnienie (857kB) zip
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (2412kB) zip
Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 30.10.2019 r.+ FORMULARZ CENOWY UJEDNOLICONY (1004kB) zip
Wyjaśnienia treści SIWZ 
Zmiana treści SIWZ zmiana treści SIWZ- zmiana terminu składania ofert (440kB) pdf
Informacja do SIWZ 
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (753kB) pdf    
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej- część II (416kB) pdf Wybór oferty cz. I (446kB) pdf
Pismo Wykonawcy TARO i SANITRANS z dnia 23.12.2019 r. Pismo Wykonawcy z 23.12.2019 (312kB) pdf

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności oraz unieważnieniu postępowania (część  I) zawiadomienie (606kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (24 września 2019, 16:42:47)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (30 grudnia 2019, 11:22:19)
Zmieniono: zawiadomienie o powtórzeniu czynności i unieważnieniu postępowania (część I)

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 988