zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.92.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 8 października 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 1 złożoną przez DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85-356 Bydgoszcz z ceną 899 899,20 zł brutto (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć 20/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Ochrona środowiska – 40% (max 40 pkt.)  

Data wszczęcia postępowania
26.09.2019 r.
 
Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
 
Przedmiot zamówienia
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Białe Błota

Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Białe Błota. Zamówienie obejmuje  m. in.:
a)    Odśnieżanie dróg, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych na całej szerokości zgodnie z zasadami i standardami zimowego utrzymania,
b)   Usuwaniu śliskości zimowej,
c)    Wywożenie śniegu z dróg oraz innych miejsc ustalonych przez wyznaczonego pracownika Gminy Białe Błota,
d)   Utrzymaniu gotowości  do realizacji przedmiotu zamówienia,
e)                      Prace porządkowe po zakończeniu akcji zimowej  polegające na usunięciu z dróg
i poboczy materiałów uszorstniających (w terminie do 30 dni po zakończeniu akcji zimowej).

Numer referencyjny sprawy
RZP.271.92.2019.ZP2
 
Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 30 października 2019 r., do 30 kwietnia 2020 roku, lub do wyczerpania środków finansowych określonych w umowie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usług, tj. terminu wcześniejszego lub późniejszego rozpoczęcia lub zakończenia prac w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron, tj. warunków atmosferycznych, w szczególności: opady śniegu, oblodzenie nawierzchni, gołoledź itp.
 
Wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100)
 
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1.        Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),
2.        Kryterium Ochrona środowiska – (oznaczenie O) znaczenie wagi
i maksymalna liczba punktów – 40 % (max 40 pkt),
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Monika Dominikowska inwestycje@bialeblota.eu  ;  monika.dominikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62
 
Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 08.10.2019 r. godz. 10:00
 
Rodzaj zamówienia  
Usługi
 
Procedura
Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia 

ogłoszenie o zamówieniu (410kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

SIWZ (12401kB) zip
 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  
 
Zmiany treści SIWZ  

zmiana treści SIWZ (385kB) pdf
 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 01.10.2019 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (244kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert  

informacja z otwarcia ofert (252kB) pdf

 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej /
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (378kB) pdf
 

umowę ws realizacji zamówienia zawarto w dniu 23.10.2019 r.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (254kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (26 września 2019, 12:10:05)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (24 października 2019, 11:25:30)
Zmieniono: informacja o zawarciu umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 464