zamówienie na:

Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach na odcinku od km 0+639 do końca zakresu

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.94.2019.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 15 października 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o., ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz, z ceną brutto 252 184,26 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery 26/100). Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru ofert najkorzystniejszych: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – 40% (max 40 pkt.)  

Data wszczęcia postępowania
27.09.2019 r.
 
Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
 
Przedmiot zamówienia
Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach na odcinku od km 0+639 do końca zakresu

Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały w załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część, tj.:
 
1.      we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
2.      w Dokumentacji Projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych (ST), stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ;
3.      we wzorze kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ
 

 
Numer referencyjny sprawy
RZP.271.94.2019.ZP2
 
Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby roboty zostały ukończone w terminie: 5 miesięcy od daty podpisania umowy
 
Wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 500,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące pięćset 00/100)
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1)      Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (pkt)
2)      Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt)

 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Monika Dominikowska inwestycje@bialeblota.eu  ;  monika.dominikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62
 
Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 15.10.2019 r. godz. 10:00
 
Rodzaj zamówienia  
Robota budowlana
 
Procedura
Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia 

ogłoszenie o zamówieniu (409kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

SIWZ
 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  
 
Zmiany treści SIWZ  
 
Informacja z otwarcia ofert  
informacja z otwarcia ofert (373kB) pdf
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu oferty
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu oferty (1262kB) pdf
 

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (27 września 2019, 11:50:53)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (25 października 2019, 12:11:43)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 626