zamówienie na:

Przebudowa ciągu ulic: ul. Borowikowa, Leśników, Łososiowa, Grzybowa w Łochowicach.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.85.2019.ZP3
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 21 października 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o., z ceną brutto 1.384.135,58 PLN (słownie złotych jeden milion trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści pięć 58/100). Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – 40% (max 40 pkt.)  
Data wszczęcia postępowania
02.10.2019 r.
 
Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota 

Przedmiot zamówienia
Przebudowa ciągu ulic: ul. Borowikowa, Leśników, Łososiowa, Grzybowa w Łochowicach.

Krótki opis przedmiotu zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu ulic: ul. Borowikowa, Leśników, Łososiowa, Grzybowa w Łochowicach.
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały w załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część, tj.:
   1. we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,
   2. w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym w Dokumentacji Projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (ST), stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ;
   3. we wzorach kosztorysów ofertowych zawierających przedmiary robót, stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ,
które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.bip.bialeblota.pl

Numer referencyjny sprawy RZP.271.85.2019.ZP3

 
Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 13.12.2019r.

Wadium
Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 12.000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny:
1.     Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),
2.     Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (oznaczenie G)- znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (pkt).
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Claudia Jesa, e-mail: claudia.jesa@bialeblota.eu; tel. 52 323 90 62
 
Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat)

Termin składania ofert upływa w dniu 21 października 2019 r. godz. 10:00  
 
Rodzaj zamówienia  
Roboty budowlane
 
Procedura
Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia
  Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu (6188kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  SIWZ 85
Informacja z otwarcia ofert
  informacja z otwarcia ofert (619kB) pdf
Wybór oferty i wykluczenie Wykonawcy
Wybór oferty i wykluczenie Wykonawcy (754kB) pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (436kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Claudia Jesa
Opublikował: Claudia Jesa (2 października 2019, 14:03:09)

Ostatnia zmiana: Claudia Jesa (13 grudnia 2019, 08:28:52)
Zmieniono: ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 783