zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Zagajnikowej w Prądkach, ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.97.2019.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 16 października 2019  11:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z zm., dalej ustawa Pzp), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz- Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: 1) Uzasadnienie faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100,00 punktów zgodnie z zastosowanymi nw. kryteriami oceny ofert. 2) Uzasadnienie prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp, przy zastosowaniu art. 24aa ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 1. cena – 60% (pkt), 2. doświadczenie Projektanta drogowego– 40% (pkt),  
Data wszczęcia postępowania: 04.10.2019 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Zagajnikowej w Prądkach, ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu
Krótki opis przedmiotu zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Zagajnikowej w Prądkach, ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu
Numer referencyjny sprawy: RZP.271.97.2019.ZP1
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 30.09.2020 r.
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium Doświadczenie projektanta drogowego – (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt)
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 lub Kazimierz Chojnacki: tel. 52 323 90 65
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 16.10.2019 r., do godz. 11:00 
Rodzaj zamówienia Usługa
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (406kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (1540kB) zip
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zmiana nr 1 treści SIWZ z dn. 07.10.2019 (1036kB) zip wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Informacja do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (693kB) pdf  
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania zawiadomienie o wyborze oferty i odrzuceniu ofert (1319kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (4 października 2019, 13:51:01)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (21 listopada 2019, 08:20:40)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 962