zamówienie na:

Sporządzanie projektów decyzji lokalizacji celu publicznego oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.2710.100.2019.ZP3
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 5 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 2 złożoną przez Biuro Projektów Organizacji i Zaopatrzenia Inwestycji „TECHPLAN” Danuta Taracińska- Józefiak, za cenę brutto 167.500,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Cena – 60% (max 60 pkt.) 2. Doświadczenie osoby wskazanej do sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji lokalizacji celu publicznego – 40% (max 40 pkt.)  

Data wszczęcia postępowania
27.11.2019 r.

Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota 

Przedmiot zamówienia
Sporządzanie projektów decyzji lokalizacji celu publicznego oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały w załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część, tj.:
1.      we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
2.      w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.bip.bialeblota.pl
 
Numer referencyjny sprawy RZP.2710.100.2019.ZP3
 
Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
 
Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny:
    1.  Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),
    2.  Kryterium doświadczenie osoby wskazanej do sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji lokalizacji celu publicznego – (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (max 40 pkt).
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Claudia Jesa, e-mail: claudia.jesa@bialeblota.eu; tel. 52 323 90 62
 
Miejsce i termin  składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat)
Termin składania ofert upływa w dniu 05.12.2019 r. godz. 10:00  
 
Rodzaj zamówienia  
Usługi
 
Procedura
Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia

  Pełna treść ogłoszenia (2458kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  SIWZ 100
Informacja do SIWZ
   informacja do SIWZ- wzór oświadczenia o grupie kapitałowej (234kB) zip
Informacja z otwarcia ofert
  Informacja z otwarcia ofert (314kB) pdf
Wybór oferty najkorzystniejszej
  Wybór oferty (559kB) pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (502kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Claudia Jesa
Opublikował: Claudia Jesa (27 listopada 2019, 12:09:36)

Ostatnia zmiana: Claudia Jesa (28 stycznia 2020, 08:22:45)
Zmieniono: udzielenie zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 553