zamówienie na:

Dowożenie dzieci do szkół w Gminie Białe Błota

zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Białych Błotach
tryb zamówienia: przetargu nieograniczonego
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000
termin składania ofert: 30 października 2007
wynik postępowania: 1. Informuję, że przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dowożenie dzieci do szkół w Gminie Białe Błota” został unieważniony na podstawie art. 93 ust 1, pkt.1 Ustawy prawo zamówień publicznych , w wyznaczonym terminie tj. do dnia 01 czerwca 2007 roku do godz. 13:30 nie złożono żadnej oferty. 
Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Białych Błotach zwany dalej „Zamawiającym” ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości 60 000 euro na „Dowożenie dzieci do szkół w Gminie Białe Błota”.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.                                Termin realizacji zadania będącego przedmiotem przetargu wymagany przez Zamawiającego: dot. dowożenia dzieci do szkół w Gminie Białe Błota
od1-12-2006r. do 22 06.2007r.
Należność  płatna przelewem  w  terminie  do 21 dni od dostarczenia do Zamawiającego faktur.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami dostępna na stronie internetowej bip., można pobrać ją też osobiście  w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 118, 119, lub 120  ew. można zamówić za zaliczeniem pocztowym.
Osobami  uprawnionymi przez Zamawiającą do porozumiewania się
z Wykonawcami są: Marian Wiśniewski- kierownik GZEAS, ul. Czysta 1a
86-005 Białe Błota woj. Kujawsko- Pomorskie, tel. 052 3494504, fax 052 3814004, e-mail: gzeas@bialeblota.pl Bożena Dziwnik- główna księgowa   GZEAS tel./fax 052 3814004  w dni robocze w godzinach 7 00 – 16 00,  z wyłączeniem sobót .                                                                                           
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 118, 119, lub 120.Termin składania ofert upływa w dniu  30.10. 2006r. o godz. 9.00.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2006r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 118.Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przez Zamawiającego  w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie  art.24 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U.Nr19z2004r, poz.177zpóźn.zm.).

siwz (111kB) plik

Dokumentacja (1674kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (12 października 2006, 14:16:19)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (11 grudnia 2007, 11:39:00)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2583