zamówienie na:

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!! Budowa magistrali wodociągowej

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.4.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 24 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: ROLLSTICK Toruń Sp. z o.o., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń, z ceną brutto 3 490 897,30 zł Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: 1)Uzasadnienie faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100,00 punktów zgodnie z zastosowanymi nw. kryteriami oceny ofert. 2)Uzasadnienie prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP, przy zastosowaniu art. 24aa UPZP, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 1.cena – 60% (pkt), 2.okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane– 20% (pkt), 3.doświadczenie Kierownika budowy branży sanitarnej– 20% (pkt).  
Data wszczęcia postępowania: 23.01.2020 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Budowa magistrali wodociągowej
Krótki opis przedmiotu zamówienia Budowa magistrali wodociągowej
Numer referencyjny sprawy: RZP.271.4.2020.ZP1
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 30.10.2021.
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 120.000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 %(pkt),  3. Kryterium doświadczenie Kierownika Budowy branży sanitarnej – (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 %(pkt)
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 lub Dorota Piasecka: tel. 52 323 90 65
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 24.02.2020 r., do godz. 10:00 
Rodzaj zamówienia   Robota budowlana
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (416kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dn. 18.02.2020 r.
Wyjaśnienia treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ zmiana treści SIWZ z dnia 03.02.2020 r. (1048kB) zip
zmiana treści SIWZ z dnia 12.02.2020 (500kB) zip
Informacja do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (1097kB) pdf
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania zawiadomienie o wyborze oferty i odrzuceniu ofert (2093kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (23 stycznia 2020, 14:14:08)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (7 kwietnia 2020, 10:53:40)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4834