zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy i Świetlicy Socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu - w systemie zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.1.2020.ZP3
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 14 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 2 złożoną przez Baupol Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14a, 85-758 Bydgoszcz, za cenę brutto 597.953,55 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 55/100) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 100 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (max 60 pkt), 2. Kryterium doświadczenie Projektanta – (oznaczenie DP) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt), 3. Kryterium doświadczenie Kierownika robót – (oznaczenie DK) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt) 

Data wszczęcia postępowania
28.01.2020 r.

Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota 

Przedmiot zamówienia
Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy i Świetlicy Socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu  - w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Krótki opis przedmiotu zamówienia
Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy i Świetlicy Socjoterapeutycznej „Małgosia” w Cielu  - w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Numer referencyjny sprawy RZP.271.1.2020.ZP3
 
Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 
Wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (max 60 pkt),
 
2. Kryterium doświadczenie Projektanta – (oznaczenie DP) znaczenie wagi
i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt),
 
3. Kryterium doświadczenie Kierownika robót – (oznaczenie DK) znaczenie wagi
i maksymalna liczba punktów – 20 % (max 20 pkt).
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Claudia Jesa, e-mail: claudia.jesa@bialeblota.eu; tel. 52 323 90 62
 
Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat)
Termin składania ofert upływa w dniu 14.02.2020 r. godz. 10:00  

Rodzaj zamówienia  
Roboty budowlane
 
Procedura

Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia Pełna treść ogłoszenia (3820kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (8337kB) zip

wyjaśnienia treści SIWZ
wyjaśnienia treści SIWZ (314kB) pdf

wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 06.02.2020
wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 06.02.2020 (378kB) pdf
wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 11.02.2020 wraz z Formularzami
Wyjaśnienia treści SIWZ (295kB) pdf formularze (223kB) word
informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (289kB) pdf
wybór oferty najkorzystniejszej
Wybór oferty (565kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Claudia Jesa
Opublikował: Claudia Jesa (28 stycznia 2020, 15:53:26)

Ostatnia zmiana: Claudia Jesa (24 kwietnia 2020, 13:04:10)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 513