zamówienie na:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę w roku 2020 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.26.2020.ZP1
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 22 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z zm., dalej UPZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: Bank Spółdzielczy, ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: 1) Uzasadnienie faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w UPZP oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100,00 punktów zgodnie z zastosowanymi nw. kryteriami oceny ofert. 2) Uzasadnienie prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP, przy zastosowaniu art. 24aa UPZP, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 1. cena – 60% (pkt), 2. termin postawienia środków do dyspozycji – 40% (pkt).  
Data wszczęcia postępowania: 16.03.2020 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę w roku 2020 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Krótki opis przedmiotu zamówienia Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę w roku 2020 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Numer referencyjny sprawy: RZP.271.26.2020.ZP1
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 31.12.2024 r.
Wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 14.000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych, 00/100)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium termin postawienia środków do dyspozycji – (oznaczenie T) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt),  
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 lub Julita Kitkowska: tel. 52 323 90 54
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 22.04.2020 r., do godz. 10:00 
Rodzaj zamówienia   Usługa
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (8630kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (945kB) zip
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Wyjaśnienia treści SIWZ Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dn. 15.04.2020 r. (11844kB) zip
Zmiana treści SIWZ
Informacja do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (503kB) pdf  
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (430kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (19 marca 2020, 11:32:08)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (14 maja 2020, 12:53:38)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 401