zamówienie na:

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Twardej i Pocztowej w miejscowości Lisi Ogon – powierzchnia ok. 132 ha.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.37.2020.ZP3
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art 11 ust 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 27 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I.Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 7 złożoną przez Pracownia Projektowa Sieć 1 Paweł Łukowicz, ul. Gdańska 54/6, 85-021 Bydgoszcz, za cenę brutto 25.830,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100). Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej: 1. faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując łącznie liczbę 92,03 punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi niżej wymienionymi kryteriami oceny ofert. 2. prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj.: A.Cena – 60% (max 60 pkt.) B.Doświadczenie osoby wskazanej do sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji lokalizacji celu publicznego – 40% (max 40 pkt.) 

Data wszczęcia postępowania
16.04.2020 r.

Zamawiający
Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota 

Przedmiot zamówienia
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Twardej i Pocztowej w miejscowości Lisi Ogon – powierzchnia ok. 132 ha.
 
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Twardej i Pocztowej w miejscowości Lisi Ogon – powierzchnia ok. 132 ha.
 
Numer referencyjny sprawy RZP.271.37.2020.ZP3

Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie 15 miesięcy (w tym do 12 miesięcy nastąpi podjęcie Uchwały przez Radę Gminy Białe Błota).
 
Wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości- 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1)      Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (max 60 pkt),
2)      Kryterium doświadczenie osoby wskazanej do sporządzania miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego– (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 % (max 40 pkt).
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Claudia Jesa, e-mail: claudia.jesa@bialeblota.eu; tel. 52 323 90 62

Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat)
 
Termin składania ofert upływa w dniu 27.04.2020 r. godz. 10:00  

Rodzaj zamówienia  
Usługi
 
Procedura
Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna

Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia
  Pełna treść ogłoszenia (2656kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (147kB) zip
Zmiana treści SIWZ
  Zmiana treści SIWZ (275kB) pdf

informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert (510kB) pdf

wybór oferty
Wybór oferty (666kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Claudia Jesa
Opublikował: Claudia Jesa (16 kwietnia 2020, 14:02:33)

Ostatnia zmiana: Claudia Jesa (20 maja 2020, 14:25:55)
Zmieniono: wybór oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 253