zamówienie na:

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński – II etap rozbudowa drogi gminnej – ulicy Wąskiej w miejscowości Drzewce

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.38.2020.ZP2
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 7 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o., ul. J. Matejki 1a, 85-061 Bydgoszcz, z ceną brutto 277 823,79 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy 79/100) Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert. prawne: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ  

Data wszczęcia postępowania
20.04.2020 r.
 
Zamawiający
Gmina Białe Błota Ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
 
Przedmiot zamówienia
Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce, Murowaniec, Kruszyn Krajeński – II etap rozbudowa drogi gminnej – ulicy Wąskiej w miejscowości Drzewce
 
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II - III SIWZ oraz w kosztorysie ofertowym
 
Numer referencyjny sprawy
RZP.271.38.2020.ZP2
 
Termin realizacji zamówienia
do dnia 31 lipca 2020 r..
Za termin wykonania Zamawiający uzna datę złożenia wniosku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przed zakończeniem wszystkich robót ulicy Wąskiej objętych decyzją ZRID Starostwa Bydgoskiego znak: WN.673.3.2016 z dnia 08.04.2016 r..

Wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
1)      Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów –
60 % (pkt)
2)      Kryterium okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane – (oznaczenie G) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (pkt),
3)      Kryterium  doświadczenie Kierownika budowy branży drogowej– (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 20 % (pkt)
 
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Monika Dominikowska inwestycje@bialeblota.eu  ;  monika.dominikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62
 
Miejsce i termin  składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 07.05.2020 r. godz. 10:00
 
Rodzaj zamówienia  
Robota budowlana
 
Procedura
Przetarg nieograniczony
 
Podstawa prawna
Prawo zamówień publicznych
 
Pełna treść ogłoszenia 

ogłoszenie o zamówieniu (403kB) pdf  


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

SIWZ
 

 
Informacja z otwarcia ofert  
informacja z otwarcia ofert (456kB) pdf

 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (428kB) pdf
 

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Dominikowska
Opublikował: Monika Dominikowska (20 kwietnia 2020, 14:05:33)

Ostatnia zmiana: Monika Dominikowska (26 maja 2020, 12:55:02)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 432