zamówienie na:

UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!! Opracowanie projektów dróg na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części: Część 1 - Projekt ul. Łąkowej w Łochowicach, Część 2 - Projekt ul. Czereśniowej w Łochowie, Część 3 - Projekt ul. Słonecznej w Lisim Ogonie, Część 4 - Projekt ul. Kolibra w Murowańcu, Część 5 - Projekt chodnika przy ul. Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim, Część 6 - Projekt ul. Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim,

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.41.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 14 maja 2020  11:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z zm., dalej ustawa PZP), Zamawiający: Gmina Białe Błota, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty: I. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę (dla części 1-5): AKROID Andrzej Kurda, ul. Sanocka 1 87-100 Toruń Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: 1) Uzasadnienie faktyczne: Niepodlegająca odrzuceniu oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz SIWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskując łącznie liczbę 100,00 punktów zgodnie z zastosowanymi nw. kryteriami oceny ofert. 2) Uzasadnienie prawne: Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp, przy zastosowaniu art. 24aa ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: 1. cena – 60% (pkt), 2. doświadczenie Projektanta drogowego– 40% (pkt).  
Data wszczęcia postępowania: 27.04.2020 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Opracowanie projektów dróg na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części:
Część 1 - Projekt ul. Łąkowej w Łochowicach,
Część 2 - Projekt ul. Czereśniowej w Łochowie,
Część 3 - Projekt ul. Słonecznej w Lisim Ogonie,
Część 4 - Projekt ul. Kolibra w Murowańcu,
Część 5 - Projekt chodnika przy ul. Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim,
Część 6 - Projekt ul. Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim,
Krótki opis przedmiotu zamówienia Opracowanie projektów dróg na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części:
Część 1 - Projekt ul. Łąkowej w Łochowicach,
Część 2 - Projekt ul. Czereśniowej w Łochowie,
Część 3 - Projekt ul. Słonecznej w Lisim Ogonie,
Część 4 - Projekt ul. Kolibra w Murowańcu,
Część 5 - Projekt chodnika przy ul. Słonecznej w Kruszynie Krajeńskim,
Część 6 - Projekt ul. Białobłockiej w Kruszynie Krajeńskim,
Numer referencyjny sprawy: RZP.271.41.2020.ZP1
Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: do 30.11.2020 r.
Wadium:
Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium oddzielnie dla każdej części w niżej wymienionych wysokościach:
Dla części 1 – w wysokości 1 000,00 PLN (słownie złotych:  jeden tysiąc 00/100).
Dla części 2 – w wysokości 1.500,00 PLN (słownie złotych:  jeden tysiąc pięćset 00/100).
Dla części 3 – w wysokości 1 000,00 PLN (słownie złotych:  jeden tysiąc 00/100).
Dla części 4 – w wysokości 800,00 PLN (słownie złotych: osiemset 00/100).
Dla części 5 – w wysokości 300,00 PLN (słownie złotych:  trzysta 00/100).
Dla części 6 – w wysokości 3.000,00 PLN (słownie złotych:  trzy tysiące 00/100).
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium Doświadczenie projektanta drogowego – (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt)
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 lub Michał Kostkowski: tel. 52 323 90 65
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 14.05.2020 r., do godz. 11:00 
Rodzaj zamówienia Usługa
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (428kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (2189kB) zip

zmiany treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zmiana SIWZ (402kB) pdf
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania ofert (236kB) pdf

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Wyjaśnienia treści SIWZ
wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 07.05.2020
wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 08.05.2020 (758kB) zip
Zmiana treści SIWZ 
Informacja do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert (1352kB) pdf
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- część VI (259kB) pdf
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (część 1-5) (1763kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (27 kwietnia 2020, 15:10:27)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (19 czerwca 2020, 11:47:58)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 576