zamówienie na:

UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!! Opracowanie projektów dróg na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części: Część 1- Projekt ul. Bagatela i Bałkańskiej w Białych Błotach, Część 2 - Projekt ul. Cukrowej w Białych Błotach, Część 3 - Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu,

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RZP.271.46.2020.ZP1
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 UPZP
termin składania ofert: 8 czerwca 2020  11:00
Data wszczęcia postępowania: 27.05.2020 r.
Zamawiający: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Przedmiot zamówienia: Opracowanie projektów dróg na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części:
Część 1- Projekt ul. Bagatela i Bałkańskiej w Białych Błotach,
Część 2 - Projekt ul. Cukrowej w Białych Błotach,
Część 3 - Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu,
Krótki opis przedmiotu zamówienia Opracowanie projektów dróg na terenie Gminy Białe Błota, z podziałem na części:
Część 1- Projekt ul. Bagatela i Bałkańskiej w Białych Błotach,
Część 2 - Projekt ul. Cukrowej w Białych Błotach,
Część 3 - Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu,
Numer referencyjny sprawy: RZP.271.46.2020.ZP1
Termin realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: do 20.12.2020 r.
Wadium:
Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium oddzielnie dla każdej części w niżej wymienionych wysokościach:
Dla części 1 – w wysokości 350,00 PLN (słownie złotych:  trzysta pięćdziesiąt 00/100).
Dla części 2 – w wysokości 400,00 PLN (słownie złotych: czterysta 00/100).
Dla części 3 – w wysokości 1 400,00 PLN (słownie złotych:  jeden tysiąc czterysta 00/100).
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie następujące, kryteria oceny: 1. Kryterium cena (oznaczenie C) – znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 60 % (pkt), 2. Kryterium Doświadczenie projektanta drogowego – (oznaczenie D) znaczenie wagi i maksymalna liczba punktów – 40 %(pkt)
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami Katarzyna Robotnikowska k.robotnikowska@bialeblota.eu 52 323 90 62 lub Andrzej Kempa: tel. 52 323 90 65
Miejsce i termin  składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 (sekretariat), do dnia 08.06.2020 r., do godz. 11:00 
Rodzaj zamówienia Usługa
Procedura Przetarg nieograniczony
Podstawa prawna Prawo zamówień publicznych
Pełna treść ogłoszenia ogłoszenie o zamówieniu (417kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ z załącznikami (1917kB) zip
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Wyjaśnienia treści SIWZ Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami z dn. 03.06.2020 r. (747kB) zip
Zmiana treści SIWZ zmiana treści SIWZ z dnia 28.05.2020 r. (495kB) zip
Informacja do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert informacja z ortwarcia ofert (834kB) pdf
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu postępowania
zawiadomienie o unieważnieniu cz I (260kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Robotnikowska
Opublikował: Katarzyna Robotnikowska (27 maja 2020, 14:45:41)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Robotnikowska (6 lipca 2020, 14:12:13)
Zmieniono: zawiadomienie o unieważnieniu cz I

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 321