zamówienie na:

na budowę: I-Drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem powierzchniowym (ulica Czysta) w m. Białe Błota II-Drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem powierzchniowym (ulica Jutrzenki) w m. Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Wójt Gminy Białe Błota
nr sprawy:
wartość: powyżej 60000 euro
termin składania ofert: 30 marca 2007
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO z dnia 30 marca 2007 roku dotyczącego zadań inwestycyjnych na budowę I- „Drogi Gminnej o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem powierzchniowym ulica Czysta) w m. Białe Błota” II- „Drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem powierzchniowym( ulica Jutrzenki) w m. Białe Błota” na wykonawcę robót zadaia Nr I dotyczącego budowy nawierzchni ulicy Czystej została wybrana oferta Nr 02 złożona przez Konsorcjum w którego skład wchodzą „Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” Spółka z o.o. z siedzibą 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AFFABRE” Spółka z o.o. z siedzibą 85-727 Bydgoszcz ul. Inwalidów 1 i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOMBUD” Sp. z o.o. z siedzibą 85-791 Bydgoszcz ul. Piwnika Ponurego 1E z ceną netto 364 371, 28 zł., brutto 444 532,96 zł. z terminem realizacji do dnia 31 lipca 2007 r., i terminem gwarancji 36 miesięcy na wykonawcę zadania Nr II dotyczącego budowy nawierzchni ulicy Jutrzenki została wybrana oferta Nr 01, złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z siedzibą Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza z ceną netto 874 994,75 zł., brutto 1 067 493,59 zł. z terminem realizacji do dnia 31 lipca 2007 r. i terminem gwarancji 36 miesięcy.  
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl, e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO na budowę:
I-Drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem powierzchniowym (ulica Czysta) w m. Białe Błota
II-Drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem powierzchniowym (ulica Jutrzenki) w m. Białe Błota.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Termin zakończenia robót będących przedmiotem przetargu wymagany przez Zamawiającego do dnia 31 lipca 2007 roku.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium , dla zadania Nr I ul.Czysta w wysokości
4 394,00 zł, dla zadania Nr II ul. Jutrzenki w wysokości 8 600,00 zł., Bank Spółdzielczy Bydgoszcz Oddz. Białe Błota Nr konta 74 8142 1020 0000 3098 2000 0001
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19z 2004r, poz. 177 z późn. zm.) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z późn. zm.)
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ,
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm) Zamawiający będzie zobowiązany wezwać wszystkich Wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierając błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
c) dopuszcza się składanie kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione w KRS lub w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników, dokumentacjami projektowymi i przedmiarami robót dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są Wojciech Rutkowski i Jadwiga Tomaszewska od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30, telefon bezpośredni (052) 323 90 82.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 30.03.2007r o godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2007r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 19.
Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Treść ogłoszenia została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.02.2007r. Nr 40 poz. 13784.
Komplet pozostałych dokumentów został spakowany i podzielony na części w celu umożliwienia opublikowania ich w BIP. W celu rozpakowania ich należy je pobrać i zapisać w jednym miejscu na dysku po czym uruchomić plik siwzpart1.exe
opis (1814kB) plik
opis (1814kB) plik
opis (1814kB) plik
opis (1057kB) plik


metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (21 lutego 2007, 13:15:21)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (4 kwietnia 2007, 10:50:15)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1561