zamówienie na:

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie rozwoju systemu dróg gminnych ( ulic Centralnej, Kruszyńskiej, Słonecznej) łączących drogę ekspresową S-5 w m. Kruszyn Krajeński z drogą wojewódzką Nr 223 w m. Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 20 kwietnia 2007  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 20 kwietnia 2007 roku dot. „Wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych ( ulic Centralnej, Kruszyńskiej i Słonecznej), łączących drogę ekspresową S-5 w m. Kruszyn Krajeński z drogą wojewódzką Nr 223 w m. Białe Błota”, na Wykonawcę zadania została wybrana oferta Nr 01 złożona przez Pracownię Projektową mgr inż. Ewa Milik z siedzibą 89-200 Szubin ul. H. Sienkiewicza 31. Wykonawca złożył ofertę z ceną netto 80 000,00 zł., brutto 97 600,00 zł. i terminem realizacji 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
Gmina Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-90,fax 052 .323-90-80, internet:www.bip.bialeblota.pl, e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO na „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych ( ulic Centralnej, Kruszyńskiej, Słonecznej) łączących drogę ekspresową S-5 w m. Kruszyn Krajeński z drogą wojewódzką Nr 223 w m. Białe Błota”.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art.22, ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
b)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t.j. projektantami posiadającymi uprawnienia projektowe bez ograniczeń w branżach: konstrukcyjno-budowlanej; drogowej; mostowej; kolejowej; telekomunikacyjnej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Wykazani projektanci winni posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, t.j. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, albo jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z potwierdzeniem ich należytego wykonania.
Termin zakończenia robót będących przedmiotem przetargu wymagany przez Zamawiającego 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł.( słownie: dwa tysiące złotych 00/100), zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w pkt 8 SIWZ.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem Bank Spółdzielczy Bydgoszcz Oddz. Białe Błota Nr konta 74 8142 1020 0000 3098 2000 0001 załączników dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są Wojciech Rutkowski, Jan Czekajewski i Jadwiga Tomaszewska od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-16:00, piątek od godz. 8:00 do 15:30, telefony bezpośredni (052) 323 90 82, 323-90-94.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2007 roku o godz. 09.30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2007 roku o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 19.
Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni , bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

SIWZ (226kB) word

Odpowiedzi na zapytania ul.Centralna,Kruszyńska,Słoneczna (76kB) word

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (5 kwietnia 2007, 16:05:03)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (24 kwietnia 2007, 13:21:37)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1356