zamówienie na:

Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych chodników i jezdni ulic w m. Białe Błota z podziałem na trzy zadania: I . ulice: Gronowa, Czwartaków, Chudoby, Cukiernicza II. ulice: Chlebowa, Barycka, Forteczna, Jaracza, Goplany, Dworska III. ulice: Ostróżki, Hodowlana, Hippiczna, Ludowa, Niedzielna, Gontowa, Czachary, Temidy, Jantarowa, Popiela

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2007  09:30
wynik postępowania: Zgodnie z art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 27 kwietnia 2007 roku na „Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych na budowę chodników i jezdni ulic w Białe Błota z podziałem na trzy zadania: I . ulice: Gronowa, Czwartaków, Chudoby, Cukiernicza II. ulice: Chlebowa, Barycka, Forteczna, Jaracza, Goplany, Dworska III. ulice: Ostróżki, Hodowlana, Hippiczna, Ludowa, Niedzielna, Gontowa, Czahary, Temidy, Jantarowa, Popiela”, na Wykonawcę zadań została wybrana oferta Nr 01 złożona przez IKAR Inżynieria Komunikacyjna Andrzej Sawoszczuk, 85-790 Bydgoszcz ul. Rybaki 9A/12, z cenami za: I zadanie netto 24 000,00 zł., brutto 29 280,00 zł., za II zadanie netto 28 000,00 zł., brutto 34 160,00zł., za III zadanie netto 62 000,00 zł., brutto 75 640,00, terminem realizacji 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

Gmina Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-90,fax 052 .323-90-80, internet:www.bip.bialeblota.pl, e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO na „Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych chodników i jezdni ulic w m. Białe Błota z podziałem na trzy zadania:
I . ulice: Gronowa, Czwartaków, Chudoby, Cukiernicza
II. ulice: Chlebowa, Barycka, Forteczna, Jaracza, Goplany, Dworska
III. ulice: Ostróżki, Hodowlana, Hippiczna, Ludowa, Niedzielna, Gontowa, Czachary, Temidy, Jantarowa, Popiela ”.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art.22, ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
b)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t.j. projektantami posiadającymi uprawnienia projektowe bez ograniczeń w branżach: konstrukcyjno-budowlanej; drogowej; mostowej; kolejowej; telekomunikacyjnej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Wykazani projektanci winni posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, t.j. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, albo jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z potwierdzeniem ich należytego wykonania.
Termin zakończenia robót będących przedmiotem przetargu wymagany przez Zamawiającego 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są Wojciech Rutkowski, Jan Czekajewski i Jadwiga Tomaszewska od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-16:00, piątek od godz. 8:00 do 15:30, telefony bezpośredni (052) 323 90 82, 323-90-94.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 27 kwietnia 2007 roku o godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2007 roku o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 19.
Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni , bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

SIWZ (227kB) word

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (6 kwietnia 2007, 13:54:30)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (9 maja 2007, 10:09:21)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1283