zamówienie na:

Zakup z dostawą mebli dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie

zamawiający: Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: piniżej 60000euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2007  12:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 Euro z dnia 26.04.2007r. dot. „Zakup z dostawą mebli dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie. Na realizację zamówienia wybrano: I. Ofertę nr 11 Meblo-Styl Agnieszka Dobosz ul. Zwycięzców 35, 78-460 Barwice na przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem do formularza ofertowego: Lp. 1a) krzesła uczniowskie nr 6- 226 szt., nr 5-38 szt. Lp. 2b) stoły uczniowskie nr 6- 76 szt., nr 5- 19 szt. Lp. 3c) stoliki świetlicowe -15 szt. Lp. 4d) krzesła nauczycielskie –25 szt. Cena netto 20 181,50 zł , cena brutto 24 621,43 zł. Termin realizacji zamówienia 17. 05. 2007r. II. Oferta nr 08 Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. ul. Słowiańska 7 48-300 Nysa, na przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem do formularza ofertowego: Lp.5e) biurka nauczycielskie 9 szt. Lp. 6f) szafa ze schowkami i przegródkami na dzienniki 1 szt. Lp. 7g) szafa ubraniowa do pokoju nauczycielskiego 1 szt. Lp. 8h) szafa biurowa 2 szt. Lp. 9i) biur5ko komputerowe nauczycielskie 1 szt. Lp. 10j) stół chemiczny z blatem ceramicznym 1 szt. Lp. 11k) tablice: tryptyk zielona 6 szt., biała pojedyncza 1szt., korkowa 15 szt. Lp. 12l) gabloty informacyjne 10 szt. Lp. 13ł) drewniany stojak na mapy 1 szt. Lp. 14m) wieszak na mapy 2 szt. Lp. 15n szafki szkolne metalowe SUS 120 szt. Cena netto 20 787 zł., cena brutto 25 360, 14 zł. Termin realizacji 17.05.2007r.  
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II z siedzibą 86-065 Łochowo ul. Wierzbowa 2 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel. (052)  363-99-10  fax (052)    363 99 05  adres e-mail: zslochowo@poczta.onet.pl ,internet:www.bip.bialeblota.pl. 
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość  nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  60 000 EURO na „Zakup z dostawą mebli dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie”
Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych                             
Termin realizacji zamówienia będącego przedmiotem przetargu wymagany przez Zamawiającego do dnia 17 maja 2007 roku.
1.O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19z 2004r, poz. 177 z późn. zm.) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z późn. zm.)
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ,
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm) Zamawiający będzie zobowiązany wezwać wszystkich Wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierając błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
c) dopuszcza się składanie kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione w KRS lub w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników. Dostępna na stronie internetowej www.bis.bialeblota.pl
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami  jest Andrzej Jeliński  od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00, telefon bezpośredni  (052) 363-99-10.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat. Termin składania ofert upływa w dniu  26 kwietnia 2007r o godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 kwietnia 2007r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie.
Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

SIWZ (147kB) word

umowy.doc (56kB) word

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (18 kwietnia 2007, 09:03:55)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (9 maja 2007, 12:14:31)
Zmieniono: dodanie umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1235