zamówienie na:

Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych chodników i jezdni ulic w ulicach: Osiedle i Źródlana w Cielu

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000
termin składania ofert: 7 maja 2007  13:30
wynik postępowania: Zgodnie z art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 07 maja 2007 roku na „Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych na budowę chodników i jezdni ulic : Osiedle i Źródlana w Cielu” ”, na Wykonawcę zadań została wybrana oferta Nr 01 złożona przez Pracownię Projektową mgr inż. Ewa Milik z siedzibą 89-200 Szubin ul. H. Sienkiewicza 31, z kwotą netto 40 300 zł. , brutto 49 166,00 zł. i terminem realizacji 4 miesiące od dnia zawarcia umowy. 
Gmina  Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-90,fax 052 .323-90-80, internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość nie  przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty  60 000 EURO na „Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych chodników i jezdni ulic w ulicach: Osiedle i Źródlana w Cielu ”.
Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art.22, ust.1 pkt 1-4 ustawy „Prawo zamówień        publicznych” i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo       zamówień  publicznych;
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t.j. projektantami posiadającymi uprawnienia projektowe bez ograniczeń w branżach: konstrukcyjno-budowlanej;      drogowej;  telekomunikacyjnej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Wykazani projektanci winni posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do   odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
Termin zakończenia robót  będących przedmiotem przetargu wymagany przez Zamawiającego 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem  załączników  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są Wojciech Rutkowski, Jan Czekajewski  i Jadwiga Tomaszewska  od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-16:00, piątek od godz. 8:00 do 15:30,  telefony bezpośredni  (052) 323 90 82, 323-90-94.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 07 maja 2007 roku o godz. 13:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 maja 2007 roku o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni , bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 


siwz__-projekty ulic.w Cielu 2007r.doc (218kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (20 kwietnia 2007, 10:52:02)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (10 maja 2007, 12:52:07)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1327