zamówienie na:

Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Parkowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Wierzbowej i Kaplicznej w m. Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 14 maja 2007  13:30
wynik postępowania: Zgodnie z art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 14 maja 2007 roku na Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Parkowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Wierzbowej i Kaplicznej w miejscowości Białe Błota na Wykonawcę zadań została wybrana oferta Nr 02 złożona przez HYDROTERM Zygmunt Biernacki, 85-438 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 235, z kwotą netto 14 500,00 zł. , brutto 17 690,00 zł. i terminem realizacji 4 miesiące od dnia zawarcia umowy. 
Gmina  Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-90,fax 052 .323-90-80, internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość nie  przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty  60 000 EURO na „Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych na budowę  kanalizacji  sanitarnej i deszczowej w ulicy Parkowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Wierzbowej i Kaplicznej w m. Białe Błota”.
Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami.
Zamawiający  wymaga przeprowadzenia wizji w terenie.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art.22, ust.1 pkt 1-4 ustawy „Prawo zamówień        publicznych” i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo             zamówień  publicznych;
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t.j. projektantami posiadającymi uprawnienia projektowe bez ograniczeń w branży kanalizacyjnej.
Wykazani projektanci winni posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do   odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
Termin zakończenia robót  będących przedmiotem przetargu wymagany przez Zamawiającego 4 miesiące od dnia zawarcia umowy.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem  załączników  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są Wojciech Rutkowski, Jan Czekajewski  i Jadwiga Tomaszewska  od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-16:00, piątek od godz. 8:00 do 15:30,  telefony bezpośrednie  (052) 323 90 82, 323-90-94.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.Termin składania ofert upływa w dniu 14 maja 2007 roku o godz. 13:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 maja 2007 roku o godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni , bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

siwz__-projekty kanalizacji Parkowa , Kapliczna i Wierzbowa B.B..doc (223kB) plik

Odpowiedzi (21kB) plik

parkowa.jpg (771kB) jpg

wierzbowa.jpg (546kB) jpg

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (23 kwietnia 2007, 14:43:27)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (5 czerwca 2007, 09:54:06)
Zmieniono: kaorekta pisarska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1674