zamówienie na:

Rozbudowę i modernizację Gminnego Przedszkola w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60000
termin składania ofert: 8 czerwca 2007  12:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 10 maja 2007 roku na „Rozbudowę i modernizację przedszkola w Białych Błotach” na Wykonawcę zadania została wybrana oferta Nr 1, złożona przez firmę Lewandowski i Wspólnicy s.j. z siedzibą ul. Fordońska 14, 85-085 Bydgoszcz z ceną brutto za łączny koszt wykonania zamówienia 991.600,00 zł.  
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl, e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO na „Rozbudowę i modernizację Gminnego Przedszkola w miejscowości Białe Błota”
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Termin zakończenia robót będących przedmiotem przetargu wymagany przez Zamawiającego do dnia 15 października 2007 roku.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł. w wyłącznie w jednej z niżej wymienionych form:
a)w pieniądzu,
b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)w gwarancjach bankowych,
d)w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto w Banku Spółdzielczym
Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.
1.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19z 2004r, poz. 177 z późn. zm.) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z późn. zm.)
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ,
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm) Zamawiający będzie zobowiązany wezwać wszystkich Wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierając błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
c) dopuszcza się składanie kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione w KRS lub w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i przedmiarami robót dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są Wojciech Rutkowski i Jadwiga Tomaszewska od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.30, telefon bezpośredni (052) 323 90 82.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu 08 czerwca 2007r o godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 czerwca 2007r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 19.
Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Treść ogłoszenia została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu. 10.05.2007r. Nr 92 poz. 26393.


Pełna specyfikacja

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (11 maja 2007, 14:10:13)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (11 czerwca 2007, 14:21:42)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1520