zamówienie na:

WYKONANIU ELEWACJI BUDYNKU ŚWIETLICY GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZCINIEC GMINA BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2007  14:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 28 maja 2007 roku na „Wykonanie elewacji budynku świetlicy gminnej w miejscowości Trzciniec” Gmina Białe Błota, na Wykonawcę zadania została wybrana oferta Nr 01, złożona przez Zakład Wielobranżowy MAT-BUD Mariusz Głąb z siedzibą 85- 009 Bydgoszcz ul. Dworcowa 51, z kwotą netto 24 518,23 zł. , brutto 29 912,24 zł. i terminem realizacji 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  60 000 EURO na „WYKONANIU ELEWACJI BUDYNKU ŚWIETLICY GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZCINIEC GMINA BIAŁE BŁOTA”
Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych                             
Termin zakończenia robót  będących przedmiotem przetargu wymagany przez Zamawiającego do dnia 15 października 2007 roku.
1.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19z 2004r, poz. 177 z późn. zm.) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z późn. zm.)
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ,
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm) Zamawiający będzie zobowiązany wezwać wszystkich Wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierając błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
c) dopuszcza się składanie kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione w KRS lub w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników,   dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są Wojciech Rutkowski i Jadwiga Tomaszewska  od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-16:00 w piątek od godz. 8:00 do godz. 15;30, telefon bezpośredni  (052) 323 90 82.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu  08 czerwca 2007r o godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 czerwca 2007r. o godz. 14.15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

 
SIWZ-ELEWACJA Świetlicy w Trzcińcu..doc (143kB) plik
swietlica_Trzciniec.pdf (115kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (21 maja 2007, 15:30:12)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (11 czerwca 2007, 09:45:44)
Zmieniono: korekta pisarska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1439