zamówienie na:

Druk Gazetki Głos Białych Błot

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000
termin składania ofert: 29 maja 2007  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 29 maja 2007 roku na „Druk gazetki Głos Białych Błot” na Wykonawcę zadania została wybrana oferta Nr 18, złożona przez Drukarnie LIBRA – PRINT, Daniel Puławski , 18-400 Łomża , Al. Legionów 114B, z ceną za 4.000 szt. netto 1.090,00 zł. , brutto 1.329,80 zł. oraz ceną za każde dodatkowe 4000 stron netto 72,50 zł , brutto 88,45 zł.  
Gmina  Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-90,fax 052 .323-90-80, internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony którego wartość nie  przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty  60 000 EURO na „Druk Gazetki Głos Białych Błot”
( miesięcznika).
Zamawiający   dopuszcza  składanie ofert wariantowych. 
Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Termin wymagany przez Zamawiającego to każdorazowo 5 dni  roboczych od dnia przekazania przez przedstawiciela Zamawiającego gotowych materiałów do druku.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)       spełniają warunki określone w art.22, ust.1 pkt 1-4 ustawy „Prawo zamówień      publicznych” i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo    zamówień  publicznych;
   b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem  załączników  dostępna na stronie internetowej www.bip. bialeblota.pl.
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są Wojciech Rutkowski, Jadwiga Tomaszewska  od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-16:00, piątek od godz. 8:00 do 15:30,  telefon bezpośredni  (052) 323 90 82.
Oerty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.Termin składania ofert upływa w dniu 29 maja 2007 roku o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2007 roku o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni , bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


siwz__-DRUK GAZETKI.doc (193kB) plik

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (21kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (22 maja 2007, 12:09:37)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (5 czerwca 2007, 13:25:23)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1950