zamówienie na:

Remont cząstkowy ulic o nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno – bitumicznej na terenie gminy Białe Błota.”

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000
termin składania ofert: 19 lipca 2007  11:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 19 lipca 2007 roku na „Remont cząstkowy ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy Białe Błota” na Wykonawcę zadania została wybrana oferta Nr 3, złożona przez Przedsiębiorstwo EL-KAJO sp. z o.o. z siedzibą 85-079 Bydgoszcz, ul. Kościuszki 27, której treść jest zgodna z treścią SIWZ i zawiera najniższą łączną sumę cen jednostkowych. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. przedstawia się następująco : Oferta Nr 1 Zakład Usług Komunalnych R.Pilarski 89-100 NAKŁO ul.Pocztowa 3/9 Liczba pkt 74,86 w kryterium CENA – 100% Oferta Nr 2 Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 148 Liczba pkt 47,10 w kryterium CENA – 100% Oferta Nr 3 Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp z o.o. 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27 Liczba pkt 100,00 w kryterium CENA – 100%  
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(052) 323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: inwestycje@ bialeblota .pl .
Ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont cząstkowy ulic o nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno – bitumicznej na terenie gminy Białe Błota.”
Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych                             
Termin zakończenia robót  będących przedmiotem przetargu wymagany przez Zamawiającego do dnia 31 grudnia 2008 roku.
1.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 164,  poz. 177 z  późn. zm.) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 164,  poz. 177 z  późn. zm.)
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt 7 SIWZ,
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 164,  poz. 177 z  późn. zm.)
 Zamawiający będzie zobowiązany wezwać wszystkich Wykonawców, którzy nie złożyli w określonym terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierając błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
c) dopuszcza się składanie kserokopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione w KRS lub w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników,   dostępna na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl,
Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są Andrzej Wiekierak i Marcin Frankowski  od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-16:00 w piątek od godz. 8:00 do godz. 15;30, telefon bezpośredni  (052) 323 90 82.
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu  19 lipca 2007r o godz. 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2007r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.
Zamieszczono w Biuletynie UZP w dniu 28.06.2007r.

SIWZ remont cząstkowy 2007.doc (107kB) word
Formularz oferty i załaczniki.doc (51kB) word

Wzór umowy.doc (52kB) word

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (28 czerwca 2007, 12:11:23)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (24 lipca 2007, 14:21:26)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1880