zamówienie na:

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na obszarze gminy Białe Błota, wraz z opracowaniem prognoz oddziaływania na środowisko i prognoz skutków finansowych uchwalenia planów, a także opracowaniami ekofizjograficznymi

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 7 września 2007
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 07 września 2007 roku na „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze gminy Białe Błota, wraz z opracowaniem prognoz oddziaływania na środowisko i prognoz skutków finansowych uchwalenia planów, a także opracowaniami ekofizjograficznymi”, na Wykonawcę części 1, 2 i 3 zadania została wybrana oferta, złożona przez firmę Soft GIS s.c. Radosław Jańczak, Artur Wawrzyniak, ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław, której treść jest zgodna z treścią SIWZ i zawiera najniższą łączną sumę cen. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco : Numer oferty Nazwa, siedzibai adres Wykonawcy Część 1Liczba pkt. w kryterium CENA - 100% Część 2Liczba pkt. w kryterium CENA- 100% Część 3Liczba pkt. w kryterium CENA – 100% 1 ALFA – PRO Pracownia projektowa Urszula Siwińska80-850 Gdańsk, ul. Rajska 1/5D m 14 42,51 pkt. 71,10 pkt. 44,59 pkt. 2 Pracownia Projektowa SIGMA, Jerzy Posadzy 85-309 Bydgoszczul. Strzelecka 10/26 75,20 pkt. 85,28 pkt. 84,03 pkt. 3 Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz85-021 Bydgoszcz, ul. Gdańska 54/6 46,86 pkt. 53,41 pkt. 47,61 pkt. 4 Soft GIS s.c. Radosław Jańczak, Artur Wawrzyniak 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 25 100 pkt. 100 pkt. 100 pkt.  
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel.(052) 323-90-90,fax.323-90-80
internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: inwestycje@ bialeblota .pl
 
Ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na obszarze gminy Białe Błota, wraz z opracowaniem prognoz oddziaływania na środowisko i prognoz skutków finansowych uchwalenia planów,
a także opracowaniami ekofizjograficznymi.”
zgodnie z zakresem określonym w:                                                                                          
Uchwałach  Nr IX/84/2007, IX/85/2007, IX/86/2007, IX/87/2007, IX/88/2007, IX/89/2007, IX/90/2007, IX/91/2007 Rady Gminy Białe Błota  z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec” oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zielonce, Kruszynie Krajeńskim, Białych Błotach, Przyłękach.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  
Zamawiający nie  dopuszcza  składania ofert wariantowych.                     
Termin wykonania zamówienia 9 miesięcy od dnia podpisania umowy
1.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 164,  poz. 177 z  późn. zm.) i posiadają uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 164,  poz. 177 z  późn. zm.)
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt. 6 SIWZ,
2. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana:
a) według formuły: „spełnia – nie spełnia” tj. na podstawie analizy załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa w postępowaniu, jako minimum kwalifikujące do udziału w postępowaniu,
b) na podstawie art. 26 ust 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006r. Nr 164,  poz. 177 z  późn. zm.)
Nie wymaga się wniesienia Wadium
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z kompletem załączników, dostępna na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl,
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.
Termin składania ofert upływa w dniu  07 września 2007r o godz. 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 września 2007r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 19.
Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

SIWZ (410kB) zip

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (23 sierpnia 2007, 14:48:51)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (13 września 2007, 13:03:07)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1876