zamówienie na:

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁYCH BŁOTACH

zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Białych Błotach
tryb zamówienia: przetargu nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 26 września 2007
wynik postępowania: 2. Zgodnie z art.92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuję, że przetarg nieograniczony na zadanie: „REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁYCH BŁOTACH” została rozstrzygnięty. Wpłynęły dwie oferty: Oferta nr 01- Zakład Usługowo- Handlowy „SAWAR” Władysław Radzik ul. Olchowa 7, 86-005 Białe Błota na kwotę netto: 308.652,29 zł i oferta nr 02- LIMEX PLUS SP. z o.o. ul. Fordońska 393 85-766 Bydgoszcz na kwotę netto: 306.715,2zł. Na wykonawcę zadania została wybrana najkorzystniejsza oferta – nr 02. 
Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Białych Błotach zwany dalej „Zamawiającym” ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, na „REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁYCH BŁOTACH”
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.                                Termin zakończenia realizacji zadania będącego przedmiotem przetargu wymagany przez Zamawiającego:
do 10 09.2007r.
Należność  płatna przelewem  w  terminie  do 21 dni od dostarczenia do Zamawiającego faktur.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami dostępna na stronie internetowej BiP., można pobrać ją też osobiście  w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 118, 119, lub 120  ew. można zamówić za zaliczeniem pocztowym.
Osobami  uprawnionymi przez Zamawiającą do porozumiewania się
z Wykonawcami są: Marian Wiśniewski- kierownik GZEAS, ul. Czysta 1a
86-005 Białe Błota woj. Kujawsko- Pomorskie, tel. 052 3494504, fax 052 3814004, e-mail: gzeas@bialeblota.pl Bożena Dziwnik- główna księgowa   GZEAS tel./fax 052 3814004  w dni robocze w godzinach 7 00 – 15 00,  z wyłączeniem sobót .                                                                                           
Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 118, 119, lub 120.
Termin składania ofert upływa w dniu  26.09. 2007r. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09. 2007r o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego w pokój Nr 118.Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przez Zamawiającego  w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie  art.24 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U.Nr19z2004r, poz.177zpóźn.zm.).

 

siwz.zip (242kB) zip

odpowiedź na zapytanie 1.pdf (59kB) pdf

odpowiedź na zapytanie2.pdf (43kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (6 września 2007, 09:10:31)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (11 grudnia 2007, 11:39:36)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1911